Skip to main content

Full text of "Dissertatio medica, de methodo tuta & facili, citra salivationem, curandi luem veneream, quam experimentis, & observationibus practicis firmatam & illustratam, olim sibi comparavit B.M. Joh. Conr. à Brunn ... Nunc autem publici juris facere, decrevit Joh. Jacobus, filius, m.d"

See other formats


DISSERTATIO MEDICA , 

DE 

METHODO 

Tuta& Facili, citraSalivationem, 

curandi 

LLTEM VENEREAM, 

Quam 

Experimentis, & ObfervationibusPradti- 

cis firrmtam &c iUufrratam, olim fibi comparavrc 

JOH. CONR. i BRUNN 

in HAMMERSTEIN , PROFESSOR 

.quondam Hcidclbergenfis , Sereniflimi Elcdoral. 
Domus Palat. Archiater, & Confil. Intimus, 
Acad. N„ C. fub Herophili noinine 

adfcitus. JDR^^ 
Nmc auttm pub /ici Jwii facat , dccrcvk 

JOH. JACOBirS , Filius , M. D. 
SCJPHUSII, 

Typis & Impdfu Joh. Ad«mi Zicjlcri ; 11 DCC XXXIX. VIRIS " 

CLARISSIMIS , DOCTISSIMlS , & EXPERI- 
ENTISSIMIS ; PRAXEOS MEDIOE CUL- , 
TORIBUS STRENUISSIMIS ac lNDEFESSlS-it 
FAUTORIBUS atque COGNATIS, HONORIS 
& jESTUMATIONIS CULTU maximc 
PROSEQUENDIS : 

DN. BERNHARDINO 
WEPFERO, 

Med. Do£t. Serenifs. & Illuftrifs. Aure- 

liancnC Principum Archiatro MeritifTimo : PRESTANTISSIMO EJUSDEM FRATRl , 

DN. GEORGIO MICH. 
WEPFERO, 

Med. kidem Do£t. Praclico Schaphu- 
fiano Fcliciffimo j acJFamigcrato 

Dijftrtationem hanz facram 
dicil, dedkatqut AUTHOR. 
Um Ars noftra Medica non an%ttjtis iisqite canceliis 
inchtfa teneatur, quin, quotidi.vio tjtts exercitio , 
mafii iliuftrari , ftrmari ; ficque conthmh , quoad 
Scientiam noftram , incrementum capere valeat ; il- 
htd fane locum adinvenit in Praxi, ubi amplui ex* 
periundi, patetcampus, clinica , qua morlos, eo- 
rum caufas , mtdicamentorum , contra eos infurgtn- 
tium , naturam acuratiks indagandi , ptrpendtndi ; 
- Jtque deinceps in intimiorem borum cognitionem pervenitndi, atque adth 
> ftticiorem, dexterkremque ( qnd ratiime Praxis multttm auvetur) fiaia. 
tionum acqmrendi modum, exbibetttr occafio. 

§U. 

Qu& quidem copia dam B. m. V. D. Parenti meo olim da- 
batur ftqfccns , iue , proutiin aliis morbis; ita in loc genere j hue fci- 
licet ventrta , feriam navavit operam , qua metbodum tutam ac faci. 
lcm ijlitts morbi fuperandi , demtm inveniret. 

r * 2 S in. Diem 
Digitized b/Coogle 4 Dutn igitur , circa' prt PRJEFA. 
Labtm applkandi , modum foliiam , baud adeo fehces optrationis ftntktt- 
fruitus ; Et vice verfa ex mutatione ejus meiiores initio ptrcipertf, 
txammata inde diligtntiiis hujus morbi, mtdkamentique , ilhim oppugna- 
turi, indole, non puduUjpfttm decedere £ t sceptis, aliunde tradUis ; 
Skque tandem , correS/t methodi crtbro repetito ufu , jirmam fibi ac- 
adfrvit regulam , juxta quam fecuriiis , faciiiitsque olim , infenfum bunt 
hoftem debeliare Ikuit. Mutavit ( inquam ) ilie in curationt ventrei 
hujus mali confilium , mutavit tempeftive , quosque fanare non potuit , 
nonfanatos maiuit; quam viginti quiiique tabefaBos, rnt fruflratos. Dubitare autm cotpit prmio de Snlivatione , poftquam 
obfervavit , Symptomata : nifi a primis qvofi , ab excitata , per Mercurii 
inunftionem, Salivatioue , diebus cvantfcerent , pofthac fanata non fuiffc ; 
etiamft eandem repctiverit ,'aut mceptam ad multos preterta dki {fe- 
ciis atque perfuadere folent bujus faatores ) protraxerii. Cm'us rei ali- 
quot exempla hk adducere pojfem tii iiiftrins commodior de his dijfe- 
rtudo daretur tocui & occajio. Contigit atttemcafu, ut, ciHfi in Au\a Epifcopi Conflantten- 
fs ageret, ipfum confultum venivet Pharmacopeus , Va juvenis adkuc , 
in Arte fua egregie exercitatus i pallido is vultu , & Lan^aore infolito 
marbum pr£ fc firebat ; Tandem , accultatnm haUenus , ipfi mamfefta. 
vitfaciic ; conqueftus imprimis de ttgritudine diutuma, doloribus tibia- 
rum, tuberilms, qus gummata vocant , varie infignitarum .- Qucrimo- 
siarum autem fumma irat , qubd tot , tantaque , ad rebetie maliim ex- 
pugnandum , urfurparit remedia : imllum non, qutm cxpertum credide- 
rit, Medicum confuluerit, confultique confilia feitatus •futrit ; hucusque 
irrita. Eodem tempore decoQuw qnoddam anti-vexereum , ex variis in- 
gredicntibus cum Awnto vivo paratuw, egre%ios praftare effeSus , V. D. 

Pacenti meo aliunde innotuit : Hinc animum fumpjit , addiditque £gro- 5 IV. § V. 
tniti DigilizM b/Googl ?KJt%TJMEN. % 

taatiftrenuc, tali uteretur rtmttUo; iafimul, ad Argtnt\ vivi tfficatiam 
intendcndam, quotidie grana duo , tria, vti quattior Mtrcarii dulcis dt- 
coQc prsmitttrtt, autbor fkil , atque fuafor. Ufiu his per qaatourde- 
etm dies , pUss profctius , & Levamims fenfit , quhm antebac tx omnt 
aiio medkationis vtnerc. Ostid dcmiratus, majori adbuc confiducU con- 
fiantia, idem cosstism ro cum fuccep , ut intra trigmta drcittr 
dies plcnariam vatetudi .. ^uperaverit , quam antc , propter irritum u- 
furpatorum halsenas tot remtdiorum fucwjjum, dcfpcraverat. Et, quoi 
imprimis bic notandam, nuUam in toto curationis tempore, ftnfx , aut 
txpertus tji falivationtm. 

S VI. 

Unie conclufit, minis rctie falivationem hujus morbi rt- 
medium : quin cotitrarium , prouti modb di9um, txpcrtus, boc extm- 
plo confimatiis fuil bi fua fententia , Mercurium non per fahvationtm 
proprit ; ftd tanquam (ptcificum , H ™rum hujus Ltth antidotum , fa- 
nare morbnm venereum. Nequt ipfum fua fefcUit opinio : Quod ex fe- 
quentibus , qu<e in gratiam aliorum , fuivas talta cutt funt , adduurt , 
baud pigtt, difpalefcit. 

§vn, 

Antequam verb ulteriits progrediamur , monendum , qubS 
bic ntque atrocis illius morbi, contra qutm di3um mtdicamentum infur- 
git, origbiem, progrtjjum, fymptomata, gradus, cum tjus tfftSil or- 
amefmguta defignandi , neque accaraU defcriptioni modorum, qttos , 
cum in appUcatione remediorum Mercuriatium , tum aliorum Medka- 
mentorum ufu, diverfis ttmporibus , atquelocis, PraQict alii variosob- 
fervarunt, immorandi animus fit : Quando bw, ab iiiis pertraQata , 
inde depromere , Hcet .- Infuper Argenttvivi, acvariorumtam combina. 
tionc cum aliis , quam opcratione ignis , indt produBorum indolcm , at- 
que proprietates bic examinare, non eft propofitum; fiquidem bxc , a 
chtmkis, atque mechanicis explorata, pcttre, fil.ibet, Lictt. Sufficit 
hicMercurii , fecuie applicandi, indkafie Methodam, qua B.m. V. D. 
Parens mejs in Praxi oiimufus, diBum morbam facili , atqut fclkiter , 
tbsqut falitiationt , fuperatum fuijje, toties amrnadvtrtit. ajw igfur 
* 3 txperimenta DigitizedbyGoogle 6 PRJEFAMEN. 

txperimtnta drca tandemfaSa , fanul alltgdjfc, baud ptxmttmt. Ltc. 
teritm cum dt tttri hujus morbi caufa pecaliartm fenttntiam fovit , que- 
dam iiiias arqirmtnta, probabilitatcm opinionis ajjercntia, buc quoque 
adftrre, conjtitui .- ubi ie Mercurii , fg afiora:" . qu - w k*. -nnrbn 
vulgo in ufum vocari foient , remediorum efficacia faitem in gcncre dif- 
fereudi , atqut infuper ejfeftuum quormdam , ab bujus morbi caufa naf. 
ctntium , rationem indagandi , occafio dabitur. 

Denique cum fordidus tx Urttbrafiuxus banc Latm vufyb eomitari 
Jolfflf , atque eidem Vira ventrto natalts fuos dtbtat , modum, quo 
buic mundando olrviam ivit , circa jintm , itidem 
fuccincium dtfiyiabo. 
DISSER- DISSERTATIO MEDICA 

DE 

Methodo Tuta , & Facili , citra Saliva 

tioncm curandi 

LUEM VENEREAM. n. 

JNter morbos , qui genus humanum affllgunt, <& 
> affligunt merito, non ultimo loco ponenda vide- 
, tur Lites venerea, quse ita invaluit hoftra aztate, ut 
, olitn Medieorum prindpi ignotus, ubi- 
t' que gentium mod& grafTetur , caltra, imprimis fe- 
I quatur, rrrdeque ernanet , & propagetur in univer- 
' lum genus humanumj adeo ut prsxin medicam 
i vix obtingat frequentior , cum lucceiTu quidem esperi- 
, laudi cedat, & praxeos amplificacioni ; fecus autent cru- 

° S D. Hsee 
Dlgitizcd b/ Google S H. 

Hkc quoque caufa fuit, ut varii pericutum fecerint & v.v.vi 
«xperti fuerint remediorum genera : nonnulli faufte: alii autem mi- 
nus fauftc. Neminem, qui Medicinam vel aLimine lalutavit, latere 
potell , quantopere in Jjie curimda nobis commendaverint li^ne Gaa- 
jaci ufum , Indis, unde originem traxiffe putant malum, nobit trans- 
mifli. Aft live Uid varietas, iive aeris inclementia apud nos, five 
«jupecunque tandem hominum temperies effecit, ut Ipe plurimi ex- 
ciderint, aut fucceiTu fruftrati fuerint; quippe malum aut fopitum , 
aut fraftum folum 5c imminutum , poftquam per aliquod tempus 
ab ejus ufu filuit, & fpicula fua occuitavit, brevi abhinc atrocius 
reauduit , & inpejores miferos prcedpitavit calarnitates. 

S in. 

Alii Argentum vivum, quocunque prareos expirimenco indu. 
6i, fummis deprKdicarunt laudibus, & citra ejus ufum, non longe 
ab hoc tevo , quemquam fanari pofle , negirunt inter exerdtatos. 
Aft & hoc medicamenti genus fua excidit gratia, poflquam exper- 
tos per modum inunflionum, autfufKmigiorum, non tantum tabo 
flaxiue, ore exulcerari, ftd & tandem miiere enecari , obfervatum 
tuit , ut , majus tormentum homini ioferci pofle , negaverinc , & re- 
medium, ipfo morbo, pejus abominari, deinceps fubire, dubitave-' 
rint j quin femel experti hujus tyrannidem, vix induci potuerint a<l 
akeium ejus ufum, & periculum. 

§IV. 

Fuit & V. D. Pareitti tneo , Praxin medicam exercere, incipi- 
enti, frequens e.iperiandi occafio, ciimque pari/iii , ubi Luem hanc 
impenfe gralfari, nemo non novit, methodum aliam non viderit, 
neque in publicis, huic malo fanando dicatis, nofocomiis expertus 
fuerit, redux hac quoque methodo ufus, Salivationem imicum fa- 
nationis efie remedium, plane per&afum habuir, Sollicite proin 
totam lufit tragccdiam ( le grand chcmin vocant Galli : ) prieparatio- 
o nem, • )sc 9 

■em, ufli Ba'"Wiifii bumeQaiitiani , ad fluxiiw reddendos ruimorest 
*ifcidos, lubulos, Acanales, per quos fluers debuit humor viru- 
lentus, aperienilos, omni cura,& Itudio prBemilk: abhinc ttfrtf- 
jhiw ipfum, inilituys inunctionibus , p« vafa faiivatia eliminare, 
£Onatus.l'8ir,-iitti:r 1 ium.tslici, iiitenlum minus felici cum fucccfiii: 
.& tamdiu .liuic rtwthod» itiftitit i dijiiec tauiitm vidit , inajori car- 
aufidna torqueri non poll» homines; interdum ( nam frscnum inhi. 
iendi Salivatioai , 11011 =11 ip manu medentjs ) ad orcum praccipi» 
,taii imYertime.-.,. ..... . <- . .• y.Yi: ;l 

Anno 1594. tid Imperii quendam Magnatem accerfltus fuit,' 
Tanoraatem, pra:ier Cachcxiavi univeiialem, tumore pedLs liniHri, 
cum e.\olluii grandi iutibhc parte excarui^ doloribus prarterea tio- 
cturnis fuit ve.v.uus, qui u longo tempore ortum craieraut. Auno 
jiriccedente fubierat Cm.-im Mercuriatem , & infaufto fidere conti- 
git, ut Mcrciirius Mch , a Phamiacopcco lubmiilus , erTecram plane 
contrarium, & curroiivum editlerit., ejus euim vix medium iuglu- 
tiens isgt: fcrupulum , Ilatim tantum faucium ardorcm fenfit per 
.totum Culi ad fiomachitm usqiie tractum , ut e veftigio , fefe in- 
loxicatiim.exclamarit. Concurritur untlique , claraor & lamentatio 
auditur fumma • hincpetunt fubfidia, ad ardorem faucium tempe- 
tandum, & corrofivitatem veneni eludendam .' iliinc mittjtiit cur- 
for, ad V, D. Parentum meum deftinatus , quem ciim non inveniret ■ 
alium adilucit Medicum prafticum, qui, advolans, ciim inveniflec 
pacatiora , ne fruftra forer , fualit continuationem Remedii , fed pro- 
bj & rite parati, ad Sdivationtm usque , qua; brevi poft fubiecuta , 
eo quidcm cnm fuccdfu , ut dulores nocturni, quibus icger miferc 
hacrenus cruciabatur, fopiti fuerint. Viit autem,ac ne vix quidem 
nienfe elapfo, recruduerunt priftini dolores primo in Brachio iini- 
ilro, abhinc in aliis quoque artubus. Vocati igitur vere fequcnti 
dcnud ad curam aufpicandam Medici Saiivationem per inunctio- 
nes, ceufummum, &ad eitirpandum morbum iuveteratum , uni- 
cum Remedium in Confilio propofuerunt. Ad cujus auditum 
Bger Cellfimus totus contremifcens celeri gradu afcendit ad D. 
Parentem meum in conclave iuperius> quO habitabat, & illius manum 
** prehen- □igitized b/Cooglc • ) io ( • 

prchcndens, admovit ipfe praecordiis, ut fentiret anxietatem & hois 
rore-m, quem cx Sativatioms auditu prjeeonceperat , addens > fc 
■mortem potius , ouam tam cruciele , quod Anno pneterito fenferat, 
Remedii genus fuljiturum. Opportune autem K D- Parentit mti 
mentem tunc fubiitMethodus, citra Salivationem curandi Luem vtne- 
ream , in aliis jam comprobata . ciimque nondum fatis experientii 
lulcttaiplivideretur, itaillam propofuit, ut, (i miniis hacadfcopum 
pertingeret, loco prwpararionis foret, quam ipfa per inunctionem. 
Sativatio dein exciperet , & morbum plane extirparet. Admifit con- 
filiam. Hinc prscmiflb Remedio ad Corpus purgandum , quotidie 
JHercurii duicis nonruTi tria porrexit yrar.a ad ^fl/ivarionemevitandam, 
majori Dofi fupervenire folitam. DecoAum infuper exjfrgtnto vivo, 
8c Antmonio crudo iapetid, cum Radic. SalficpariJl. paratum fuit , cujus 
mane atque vefperi llncias a3o haufit j paratum quoque DecoHum ftcun- 
darium , Aromatibus palato accommodatum. Quibus per Qaadragin- 
taDies ufus, malum ita fugavit , ut nunquam redierit : deinceps (anif. 
fimus , nullas motbi reliqtiias fenferit , & integra ufus fuerit valetudine. 

S VI. 

Erat exfamulitio, quod alebat fplendidum , Venator, quem 
diftus Celfiflimus magni laciebat , eo , quod ex equo in ftagnum 
lapfum exinde eripuerit , & vitam ipfi fervarit , quem & iple fer- 
vatumvolebat, tanti benencii memor, ex prarlente vitic periculo. 
Per annos is laboraverat Lut Ventrea in gradu , quem dicunt , ter- 
rio : exoftofes plutes cum carie habuit in tibia utraque , tabe con- 
fiimptus : quinquies per Hjdrargyrofm Salivationem fubierat , 4c eo 
ipfo tempore ultimam nondum miierat , citra fructum , & citra le- 
vamen dolorum , quos pafliis efldiii nochique atrociffimos. Re fe- 
Irciter peracra, revertenti V. D. Parenti meo in Helvctiam acgro- 
lantem Comitem adjungere , & ita commendatum voluit niemoratus 
Celfilfimus, ut, fi ulla arte, vel ingenio poffet, fanitati reftirueretur. 
Non diu hsfitavit O. Parens, quin eadem methodo, qua fanatus fuit 
Celciflimus Herus, &fervum fidetem rellitui polTe, fpem fecerit, & 
plane confiderit. Aufpicatus paria, curam continuavit eadem me- 
thodo per quadraginta dits , 8c eo cum Riccemi , ut fntra Dici quatuor- 
4tctm non tantum immunis , Sc omnibus cruciatibus, quos cuni in- I • )>■(» 

fcroicomparabat, liberatui fuerit , fed& integerriraam nactus fuerit 
valetudinem, quam fervavit intemeratam, ut D. Parentem poft bien- 
nium eo revertentem, ceu fotera furamum amplexus, falutaverit 
gratiffimus. 

§ vn. 

Bina hscc «empla animum V. D. Parentis mci obfirmarunt, ut 
poflhacalta fe mcthodo Hunquam ad curandam Lutm Veneream ufu- 
rum , conllitiituni fectim, & deliberatum habuetit. 

s vm. 

Viennam hinc evocatus, invenit& ibi Feneris rtepotulos, quife- 
teri coafti fueruut cum illo dicente : 

Jlliks eram Ventrls; tenuit me Callia quondam. 
Hnnc tgo pro mtritis palmam rependo mtis. 
Fuit es horum numero Perillullris quidam , inveterato , & haftenm 
immedicabili faucium Ulcerc laborans : eandem hic fubiit curam sif 
dem methodo; tantatamen fuit luxuriesanimi, ut vix auscultaverit 
faniora confilia , neque fibi tempeiare potuerit, quin contra praecep- 
ta medica tempore Baclianaliorum in medio remedioriim curfu cbo- 
reas & congteifus vifitaverit. Id quod tamen , lanflc vitandum efle, 
V. D. Parens meus monuit. Non impedivit tamen tihtus exceuus ve- 
fanus, quin aon modo nullum inde malum fenferit, fed & abfoluto 
temppre remediorum, integram nachisfuerit valetudioeni , quamfer- 
vavit poftea incoluroeni. Foflhxc ad inferiores quoque Gerrnani» oras devolutus , invenit 
& ibidem infontes plutes , fccda Lue infeftos , & infe&as familias No- 
biles, in quas invifa LHWgrafTata fuerat ex infech vetuta, diris devo- 
venda, qua? fuxit hc ex mammis Fceminarum Nobilium, &Salivdvi- 
rulenta primo contaminavit mammam Matris : inde virus ferpfit in os 
tenelltinfontifltmum; mozinaliosgradum promovit; ancillas nera- 
pe, quarum una Salivetvau per inun&ionera e medio fublata; alrera 
** 3 fanata □ igitized ByGoogle • )•>(• 

finatl fuitj infaris obiit , ex hoc, an atiomorbo, non plane jpfi cor.- 
ftitit; Matct autem vix pernicieni J&inrafiojiii & mortis periculuni eva. 
fit, manentibus nihilominus doloribus atrocibus, ad quos tolleridos, 
jaftator quidani Medicus per annum varia obtulir , & egregie vcr- 
bis, quibus abundabat, fpeciofis delufit. Hsee (iiiquam) itque at- 
que ca-teri , 'de quibus hadenus, fimiK methodo, perfe&e fanatafuit ; 
cumque per fafcinum illatam fuiirc tantam Laem , tota Clvittis Coloui* 
tttjis perfiiafum bahui/Tet , idem V. P.ntas ir.tus , hac percurata, ad 
alias Familias infete vocatus, invenit Medicos , eosque eruditos , 
qul difceptabant cum ipfo, morbimi non efie Luem ventream; fed 
grandius, & a Deo immediate immrflum maium, id quod eo ma- 
jorem apud Parentem excitavit in Viro dofto admitationem , quod 
non fuerit unus tantiim , qiri morbo laboravit i fed fcptem in una do- 
mo: Mater infelix, quas ab illa ipfa vetula deteftanda nialum con- 
traxit; fuit infansanniculus; deinMaritus; adhucduo alii infentes ; de- 
nique ramulus,& ancilla, quit omnium maxime virofa: omncs Sc 
finguli perfefte fanati j in quibus omnihus, licet in uno, "vel altero 
diverfa , Luis VtnatS. figna apparuerunt , ab Au- horibus annotata. Un- 
deStconftat, nonfemperomniainuno tabHmn-Uiefignapatere. Qua 
autem fingularis fuit Dei gratia, infantes non tantum fumebatit liben- 
ter Medicamenta ; fed & quinquennis filia , vegeta ingenio , D. Pnren- 
timto, DUfleldorpio adventanti , hrlari animo narrabat, quantum Re- 
mcdiorum' unaqusque fororum & fratrum ufurpatit, 

s x. 

Tertiam abhincFamiliamingrelnis, NobilemMattem, atquePa- 
lentem, Lttt infecrum ctim duohtis rcperit infantibus, qui Sc omnes , 
difta ratione, ftcda Lse liberati fuerunt, Plura ex B. m. V. D. Paren- 
fii met reliflis annotationibus prailicis afferrem Exempia ; NiG metue- 
lem, nepompamporitw,aut ja&antiamapud Eruditos, quibus hacw- 
aus dicta fufficient, fpirare pohent. 

§ X!- 

Exhisigiturappai-et, falfttm efle eotum dogma, qui ilatuunt, & 
Choro Medico perfuadeie conantur, SaUvationem., qua taleui , dS: 

motbi • ) 13 ( * 

morbi Venerei Remedium: ceu Venaifectio pleuritidis, Erenimtan- 
tiim abeft, ut Salivatio tir prrefidium contra fccdum hoc malum, uc 
V. D. Parensmeus , minuendo Mercurii &o(\n , hanc vicare, omni ftu- 
dio allaboraveric , ct fafto ipfo evicarit , tcque hine , nullam wque SalU 
vationem expectos, acabeadem prajiniHi (culka habitos , omnes , dicta, 
* ratione, liberatos fuilfe, nullammie poftea , qua: iiaud rato Salivatia-. 

nem fubfeqyifolebaCjReci&vamfenfiiTe viderit, 

§ xii. 

Mercurium ver6 non per Salitationem j>ropcie Venereum morbum 
fugare, huic fententise alfentiri videturD. D. Gerard. Gorris libro,cui 
jnicribitur tituhis : AIERCURIUS TRMMPHATOR<fag. m. ag. ubi Sa- 
/iwiWioniierTeftumnon proprie Mercurioi fed Sulphuri 'corrofivo , eidem 
intime jun&o , tribuit ; liquidem Hydrargyrum , abhoc depuracione 
liberatum, acque ex metallis, quse fibi intime afTociaca tenet, excra- 
ftum, mtllumPcyalismuminducere; intcrim praftancilTimum rcque, 
ac fecuriflimum evadere afterit Medicamentum , in morbischronicis, 
pratfertim Vtntrtis, Polycbrefton , & ferme catbolicon. Depucationii 
autemmodum optimum tradit tibco citttopag. £4. Illudfalcemdo- 
lendum, quod Auchor, venereos morbos absque ulla Saliv atione to- 
ties evifios fuilTe, quoque experCus, Remediorum, quse fub formi 
Eiix. Elect. Quint. tjftnt Ptdv, Crofs. Balf. & Pikttar. concra eosdem 
ufurpalie , oltencat , incegram atque diftindtam compofitionem orbi 
Erudito Medico in tam maguum iegcotantium fulamen commu- 
nicare , dedignacus fueric. 

$ Xlfi 

S! quis nunc objicefec , S.ilivationtm , a pardorl Mercurii dofi 
excicacam , tollere Morbum ; huic regerendum , quod & illos , qui , 
concifaecfi dofi Meraaio duici adhibico, prrcter intencionem in Si- 
Uvationem inciderant, interdifto ide6 ulceriori Remedii ufu, fpecon- 
cepta fruftratos fuifle, idem V. D.Partnsmeus obfervaric: quemadmo- 
diim hoc in magni nominis genecali ipfi videce contigit , qui fumens 
quotidie grana duo die undecimo fativare ccepic; cui Ftjatifmo repri- 
mendo fruftra laborauim fuit : ied & irritma Mcrcutium fumemi co- 
** j " nameo., DigiiLzed D/Coogle namen. Cujus , ut & fimilis apud complurcs alios , Afercurium Ion- 
gemajori doii accipientes, ab ipfo obfervati Phcenomsni caufa efle, 
videtur, qu6d, Salivatione femel «corti, Medicamentum Mercuriale 
nimis citoe corpore iterum profligatur ; utadeo , fufficiens haud tem- 
pui in eo commorando, vim fuam indelendo viro venereo, fatisex- 
crcerc nequeat } ubi cxadverfo, nulla, pracprimis hujus modi fen- 
fibili evacuatione concitata, tempus conceditur , quomoderata doQ 
Mercurius quotidie ingellus omnes & intimos partium receflus per- 
meare, atqueita miasma vtnercum, quod tn ulrimis forte ofliumpe- 
netralibus latitans hodie ejus efficaciam fubterfugit , fubfequentibus 
diebus, fenfiin & pedetentim fubigeie valeat. 

S xiv. 

Scitui auteni hinc ratio, cux, primis nifi a cccpta S.iUvatio- 
nt diebus evanefcant fymptomata, & fanentui iegri, pofthac, eti- 
atnfl ad plures protiahatui dies , nullos eue animadvertamus '{ quia 
nempe dum miafma vtnereum usque multiplicatum , pei rorpusdifc. 
fufum , &. iriadicatum invaluit , ut Mtrcurim tempore illo brevi , qud 
nianet incorpore, ejus efficaciam haudfuperare poffit , po()ea,mox 
iterum Salivatknt rejectus, tanto minus ejus vim fuppiimcre, pe- 
nitusque delere valet : idque impiimis , cum ab una , vel iterata 
inunctione Salivationt femet ezorta, ab ulteriori Merctirii ufu, ni 
fuffocatum velinius £grum , defiftendum efle, novimus. Nofcitur 
adhscc, cut inuncrionem, vis unico quafi ictu interdum profternas 
virulentiam , qu<c aliquandiu fopita liinc iterum evigilat , & accu- 
leos fuos emittens, pnora, imo pejora patiat fymptomata? quia 
fcil. AJtrcurii virtute potiffimo Miasmate venereo fuperato , qujcdam 
nihilominus hujus portio , in aliquo corporis receflu relifta , per- 
manet ; unde , Mercuria fere omni per Salivationem jam i erum cor- 
pore emiflb, diftum Miafma, ceu ex equo Trojano cum tempore 
proiumpens, maflam humorum denuo inquinat, & recidivam pa- 
rit, morboipfo, pejorem, 

§ XV. 

Lic« nunc quandoque acridat, ut Mercurio magna copia per 
inun- • >>!<• 

inundiones" corpori immiflb , quardam hujus poitio , in aliquibur 
partibus ftabulans , tamen haud fingula morbi fymptomata auferat , 
illud potiiis cotiofiva: Remedii vittuti , quam. virultntie vtntrte 
afcribendum* Ee , ubi Miafma aliqaot venereum, in quacunque cor- 
poris parte latitans, ab ipfo quoque in corpore permanenterme- 
dicamento non evertitut, vel inde provenire, videtur: quod Mer- 
cff&U, ousedam infefta loca citd translabendo , eadem hauAemea. 
data relinquit ; in aliisautem, veluti pinguedinofis & oleofis locis , 
incarcerams tetinetur , ut inde difficultet iterum in circulum te- 
daflus contaminatis pattibus rim fuam impertirc nequeat. Quare 
non mirum , in olfitim cryptis, atque cavernulis merum quandoque 
jirgentum vivum apud inunftiones hujusmodi Metcuriales perpeflbs, 
poft obitum inveniri , qui fcne potius Medicamenti , quam morbi- 
ptcnasfuerunt. 

„ ' S XVL 

Ex difta nunc B. m. V. D. Parttttis mti ( nam neminem ille du- 
cemhabuit, necjtie dictatorem) inventa methodo uihit hujusmodi 
verendum; quin continuando Remedia ad quadramnta Dits non 
metuendum , ne hotum efricaciam quicquam fubterfugiat • plerumnue 
enim poft ufum quatuotdecim dierum evanefcere fymtomata, & do- 
lorcs atrociflimos cetTare obfervavit : quo quidem tempore Salivatia- 
ni; per inunftiones inftituta efiicacia plerumque exfpirat; livc ma- 
lum expugnatum fuerit ; live miniis, deinceps tediturum. Quareille, 
poft 14. £)ifls, etfi filuerunt fymptomata, nihilominus tamen conti- 
nuandumefle, ferto monuit, & inculcavit; Ita enim fadum cft, ut 
partieuU Mercuriales , ob fummam fuam divilibilitatem , qui admo- 
dumtenuesexillunt; dein ob gravitatem , quam, auro excepto, prsc 
aliis- corporibus majorem obtinent fpecificam ; adhsec pet lubri- 
citatis donum, quo pinguibus non facile adhrerent; denique obfigu- 
ram fuam fpharicam: ccumaxtme mobiles, & peuetrantjflimfe, to. 
tum perfpiravermt corpus , intimosque ejus recelfus pervaferint; ita 
ut, quod uno die fubterfugiens latuit in^qua patte, aut oflium pe- 
netralibus miasma , fubfequentium operario lubegetit : & ita ne 
wicam quidem ventni reliqujfle , juxta cum experientia allata facile 
intelligitut, 

S Xtfll.Neque Dlgilized b/Cooglc • '>!*<• $xm 

Neque enim Meratrii virtutem, cum quaMnus Salivationem 
proritat, tum quoad Venereum morbtim extinguit, in magna quanti- 
tate conilftere, vel exinde, uti partim ex anteccdentibus , apparet; 
quia a paucilfimis Tarpetbi mintralis granis Siiivationem concitatam , 
Lttemque Ventream expugnatam fuilTe , obfervavit idem : uiiin , geftan- 
do cingulum, Merumo illitum, Salivationem interdum funeftam exci- 
tari, plus quam in vulgusnotum efl; ut inde, paucifJimastamenetlo 
particolas, feu effluvia , e.\ cingulo expirantia, & poros lubintrantia, 
(jua: tales patrant motus, faciie intelligatur. Solent irtfuper alii folo 
Meratrii decticio fanare Litem, &enecare Vermes, cui tamen in pon- 
dere nihil decedere, compertumeft; aded ut paucitati Mercurii, ia~ 
dies ufurpati, minime diffidendum efle , cenfuerit tqties nominatus 
B, m. V. D. Parens metts , fecundiim illud.diclum : 

Ctttta cavat iapidem , mn vi , fed fept cadendo : 
Contraomnenimium, juxta obfervationem & eflatum Hippoa-atis , 
nattirse (it inimicum. Conferantur cum his, qua: EttmttUtrus de parvis 
magnorurn morborum principiis commentatus eft; & Boyle de fub- 
tilitaie efliuviorom. 

s xvra. 

TJtrum vero folic fint particaU Mtrc urtelei , quibus tota virtus 
& operatio adfcribenda fit , initio hrefitavit , cvtm & alia his acceffuTe 
ingredientia , omnesque, quos noverat, DecoSis uti, Mercurio cur- 
renti Anthnonium cruaum , Radkes & Lifna antivenerea aflbcUfle , ipfi 
conlKtit; poftquam ver6 aliunde ipli innotuit , in curatione perinun- 
crionem, &funimigia,folas^^cu)w/«parfirH//ij,ornne, quodajunt, 
ferre punftum [ atque infuper aquam vidit , quic Mercurius per fe fine 
additione refolutus dicebatur : ( vere , an falfd ; illud in fufpenfo reli- 
quit ) cujus alfquot guttulis , indies arTumptis , Lues fine ullo incom. 
modo eitirpata fuit , particuU Mercitriales -quin folte fufricere queane 
ad extirpandum Venenum ventreum , ille quidem poRea nullus dubita- 
vit : quibus tamen cactera accecere citra dctrimentum, & juxta 
cum illis locum tenete pofTe , cenfuit. 

' , S XIX. Qu* DigitizM b/Googl § XIX. 

Qua ratione autem fubigat , & ettingusrt venemm vmrtttm, 
jiondum Hquere putavit. Ad genus aucem animatum , Virus hoc 
■vencrtum teferri poue, plura elle , quie ipfi perfuaferint , credi- 
dit; Et quidem 

I"". Modum invafionis , quo , nonnifi per conta&um conttahi 
■malum, otVervari. Si enim inanimatum exifteret , tunc non 
patere, qua ratione fub eadem ejusdem couclavis Atbmosfibie- 
m degentes, & cum labc hac infectis verfantes, nonfimilimalo 
^orriperentur. Qiiod cum non accidat, probabile videri , effe 
genus animatum , domicilium , quod occupavit , fuum non de- 
ferensi donec fimile per coutacrum, ubi alimoDiam aptam, of- 
fendit, commode arripere poffit. 

U<H- Animatum hocgenus depromere voluit a pactibus coiporis 
Viro vtfiereo porlffmium infeftari foliti* j ubi illud in pulpofa 
loca, neecarc dulci blandoque fucco fcatentia, veluti iu glatt- 
M.u Infftwales, llrcthr* , tottusque cutis cireumferentia; , por- 
ro in Medullarem offium fubjtantim , fpretis pra: his aliis locis 
carnofis, maximc defievire obferveCux. Qiiibus regionibus, 
dum fuccum, adinftar olei amygdalarum dulcium , alibileni, 
"blandnni acque gratum copiofe continuo fundunt, ejusmodi 
bcjiioias maxime deleftari , infenfd facturi njdulari & nu- 
mero augeri : donec tanuem totam humurum maflain obru- 
*nt , exiftimavit. 

in» i - Tempus dolorum acutiflimorutn ingruens , idem innuere vi- 
deri. Etenim, <\w interdiu fatis belle vaiere ftbi videbantur, 
ftib crepufculum plertimque diris vexari doloribus, quos pei 
noccem, unde nomen habcnt, ftcvire: diluculo autem illucef- 
cente , fponte miteiccre fua. Cujus quidem phaenumeni ratio- ' 
netn efle in promptu , anmrnatam fi fupponarur eife Vtrus venc- 
reitm; quandoquidem divcrfa diverfo tempore moveri anima- 
Ua; alia vero quiefcere, obfervari: Ita mane potiffimiim vola. 
tilia , pec noctem. quicta , & alia animalia moveci : circa meri- • > ■« c • 

dtetn examina apum volitare • fub crepufculum fearabatu lii- 
furrare ; & nocte V. jj. murts , fjdti, & alia rapacia animantia, 
■d queerendum vidum , cireumcurfitace , quse ioterdiu latebra* 
quairunc, inftincru naturalf, a fummo- Creacore ipfis indito. 
Quod li venenum inanima.um fupponatur, rationem vix oceur- 
rere; cur nonnifi noerurno- tenipore Ia;daC, fibi fimile incer- 
diu teque ac nofit: anintatum aucem fi credatur, facile difpa- 
lefcere: rur, uti alia animantia, nonnifi eerto diei teinpore, 
auc noete potius moveatur, vtftum qMrat, partts rodat, n£- 
tat veliicel , dvloreiqm ira excitet i>ttoierat'i!e; r illucefcente au- 
tem diluculo, quielcar acl morem aliorum iupri memorato- 
rilm animatium &. injeBorttm, 

IV". Dcnique animatum hoc virus dcduxit ex anahvja ejfttWs, 
quem menudalia operantur in iis , qun; in fenfus incurrunr, 
cum iis.,. qu«c fenlibus minus obviu. Qtmm enim Meicuriiim, 
tuieunque fere infeilorum yeneri ,. imprimis autem pedkuiu , at— 
<jue vtrmibus infenfum, befiwlas hujusniodi non tantum fuga- 
re; fed & penitius profligare acque deflruere, novimus;, eun- 
d-m veru, ad Labem veacaam obliserandam , fpccificum , & 
maxime potens, hadteniis cognitum,- remedium e/Te,. conftet,. 
argumentando a (iinili efTeetu concludit , animatum &t in hoe 
morbo peecare iitfeUi gtiws , quod iftum producens, eodettt 
remedio eacirpatur. 

S xx. 

Si jam fententia hjcc mtniis arridest, fufKeit, adefftaffe"; flJti^ 
matum fueric; vel manimntum; quod ciim adeo fubtik exilUc, ut ocu-- 
lum, etfi armatum, fugiat, ad millam acredinis , hactentts cognitar- r 
claiJim referre licet, teque pariun , acfi ammatum es adductis racio— 
nibtu crecUtur., propria illius natura petfpicituc. 

5 xxl 

Tale autem quidpiam in virofo hoe morbo peceare , docet int 
fiammatio, Scexuktrata loci,. btevi a sant attit impuro enaca;. Innuunt • )>»(• 

id craftoncs, ftflurt, idara, hinc inde in corpore , fadd Lue conta- 
minaco, cum tempore fe mnnikfoir.ria • confinnant id dolores a*. 
tuum.exquifitifiimi; derique caries oflium, quae in defunftis , ipfis in- 
tegris membranis, ad medullam usque fuppurata, imo friabilia re- 
perra funt ; quam quidam acredincm Mercurium , ceu unicum, & 
toecificum contra eandem semedium, absque Salivatioms ope, de- 
(trucrc, invertcre, penitiisque delere, ficque omnes inde pendentta 
atioces eventus. impedire, ex fupra allegaris conliat. 

§ XXII. 

Sed huic aeri (ammato, vel inammata ; illud-non rlifcepto )acV 
jungi vtfcidam , pituitafamqut matcrkm , docet in hac fordida Labe 
fc proferens torpor f langtior : tumores in partibus vlandulofis , ad- 
inltar nucis juglandis, elevati : gummata in ojfibas aflurgentia ; deni. 
que poft obitum , in omuibus vtmt , locii turgentibus , tumcnftbusque, 
ut & io iinguHs artubvs , Luc fcedd ■occijbrum , pituita alba rtptrta; 
adheec eorundera gUndula: , vifeido humoce , & foetido pure turgi- 
<Uc, inventae. 

S XXITL 

Quemadniodom autem Merairius contra Vvrus venereum de!e- 
toriam fuam vim exerit : ita & dotibus fuis , quibus infuper gaudec, 
fnemoratisj tenuitate nempe magna; gravicate, qua, auroexcepto, 
corpora aiia excellir, fpecificai Tubricicatei denique ftgura quoque 
iui fpharica, virtutem fuam contra vifctditatem juofiam quodam- 
tnodo exercere, potis erit: quatemw nempe ejus molecuhe motum, 
a cordis impetu femel acceptum, velocius & expeditiiis ita profe- 
<mi, longius continuarei jicque intimos offium , glandularum , reli- 
ouaruraque partium mtatus penetrare ; in Untorem bmntem fortiiis 
arietarei euudem partim attererei partim 10 venas propellerej ul- 
teriorique fuo maiori jncorfu in latera canahum , & repulfu ab iis 
in liquida , partes vifcidas dijfblvere , atteatart , atque ita vel fluori 
prifimo redderc , vel uni fecum e corpoie tdttcert , hac ratione com~ 
mode valebunt. Quare uon niirum , qu6d Mercurins vulgoris , par- 
tibtts, quas intime libi irmnixtas babeC , corrojivis , nou.prius defa- □iaiiized b/Coogle « ) JO ( * 

cattu, aut 8c iisdem artificio jundus , paulo majori copii corpori 
ingelliis, effeflum nimis magnum, & quandoque funellum, produ- 
cat; quando fic seque in tenella vafcula, ac in liquores contentoa 
Trrtutem. iiiam exercere , inteliigitur, 

§ XXIV. 

Verum cfim jnxts V. D. Partntis mti methorrum , rauciffima 
^uotidie fuggerantur grana , vi* credendum , quod , practer deleto- 
nam , quam ipfe in Virus vtntrtlim exerit , vim , per defcriptas mo- 
do dotes, magnam tflkaciam io deftruendo (imul vifido adferre 
nolTit; quamvis baud iiiricia! eiuiduiu , quod crebro aliquousque,. 
etli parciori quotidie doli , adhibitui , has fuai dotes in difiumufiun 
quoiUumnodo impendere quoquc valeat. 

§ XXV. 

Cui quidem immntando vifcido , dccoff.i Uzttarum , Radicumquc,. 
eontra fcedam hanc Liiem adhibcri , folita . qmn juxta cum Difta 
ttnui , atque diluente potillimam quoque opem fuam conferant, non 
dubitandumi liquidem aqua, cui difla incoquuntun imprimis mo- 
derate calida, crcbro haufta, partibiu fius admodum fubtilibus, St 
impenie penetrantibus, lubricis, atque mobilibus, canaliculos cor- 
poris nbique pernieanib , lentorcm , quem offcndit, commodi rc- 
folvit, attenuat, atquc diluifi meatus , quos tranare debet humoc 
viftidus, laxof, aperit ; adeoque objlrutliem referanda , infiammationi 
tollend£, idonea exiftit dum & eadem opera optimum vehiculum 
prsbet acrtdiiii, & inter illam eminenti imprimis virofitati, qu6: 
cum mcdicamento Mercttrialt, nocituro itidem , fi in corpore per- 
maneret , paulatim fuperata , e.\tra corporis peripheriam feratur. 

XXVI- 

Pneterea peccantis Ltuloris diminutionem , obftrutntisqut refoiutio— 
Ktm , ingredientia Lipta apte quoque juvare, patet : ubi rkg , velu- 
ti Lignum fanSttm , cortex ejttsdtm, faffafras , amaram, acrem, &aro- 
maticam vsrtuttm largiendo decoQis , flimulum fic quodamraodo ma- 
joiem Gosdi , indeque continuatis rafi* adigendo , in ftequentiares, 

& for- • )•>(• 

tc fortiores contraitiones ilia concitare , circufationis motum au- 
gere , cufpidibus, quihus fcatent, fuis, partes cohferentes diffindere, 
& [aponacea fimul fuaindole aquofas moleculas lentori penifus im- 
mifcere, acquc ita ejusdem diffolutioncm , attengationtm , obfhuentis- 
que rtfolutiont nr una promovtrc, conftat. Quibus fimilia prseftart 
videntur Radicts Satfeparitlc, Bardanne, Cbini : quando his moder*- 
te calidis , & quibusdam ex illis leniter Rtfinofis atque Saifamitis noa 
tantum Urinam citri ; feti & Diaphorefm promoveri , fudortsqut exci- 
tari, vci faJtem a poflerioci notum exiflit. 

XXVU. 

Ne autem quorundam ex diftis ingredientibus , veluti efl tfjf 
num fanSum, corttx ejus, piperacea feie tndolcs nimiam vim ioferat 
Vafis , non modo- multa aqua ifta decoquendo , hxc tnmparatur ; 
fed & mucilagm , <]uam imprimis Radix Salftp. fundit , quodammo- 
do obtunditur : dum i* eidem opera ipfius morbi virulentia , ne 
tantam noxam- inferre queat, uuadantenus invoiuta atque diluta mi- 
tigatur. Qua: infuper di&e Radkis mucilago in hominibus prssfefc 
tim ftriftioribus fibris , & fanguine magis compafto natura donatis, 
hincque. ad inflimmationes citius prenis, vias, transmittendo liquido 
delHnatas, quodammodo emollire , laxare, & ita tranfitum fluidi fa- 
cilitare; prrctccea aquofis moleculis, ut & medicamentofe reliquorura, 
. ingredientium. victuti , ne tam cito corpore iterum elap fac , effechi 
deJraudentur, cum intra vafa corporis-, tum fluidum iilis. cooteu- 
tuui,. aliquale diverticuJum, pracbere, intelligitur, 

Interim tion dubitandum ,■ quin qufcdam c.\- diflis ingtedientibus , 
t veluti efl: lignum fanBum , Corttx ejus, Radix Salfeparill , praeter mo- 

dd allegaras dottr-, aliquali infuper fpecificd virtute gaudeant , qua 
■ virtis vcntreum ,. fi non penitiis eradicare , faltem quodaramodb do- 
niare vaieant qumdo inaliquibus terra: partibus , his folismorbum 
profligatum fuifle , Pracfici quidam commemorant,- Q110J idem in- 
telligendum de Antimonio Crudo: quum hoc tanquam corpus iners, 
odoris & fapoiis omnis expers, praeter femi-mttaUicami indolem , cmn 
juipbure inrime mixtam, faltem quoad excerBOS fscfus>omni cwte- 
loquin cfficacia caieie, netum fir. 

*** i XXVIII. Qj">- DigiiizGd b/Cooglc S xxvm. 

^Juomodo jam inflammatio loti , quem fubintravit primo vi- 
■mts venertum, naicacjrr: fscile divinare lic=t , ciim intelligitur , hac 
wenmo vtnereo vafcula tenella exedi , corrodi , & ita a ie mutucxfu- 
jun^i : ficque nou inodo contenta Jiquida ex .eoxum cavis intra fi- 
orarum membranai . £ v* incerltitia profundi ( qui evacuati liquores, 
putredine per ftagnationem concepca, acrimomam augendo, (imilia 
Aeia patranCi ) fed extrerais Ibparatorum ranaliculurutn oris 
vetlae principium iiium recrocracris , &io fb qtialt coarctatis, ftu- 
aum Jiquidi, per eosdem tranGtuci, intercipi; idem in regione, fi- 
ta inter cor & fines cnnalif«ier«w feparatos, circa eosdem qmefitrt, 
concrtfcert; indeque, <dum ianguini.a tergo adventanti , r.ovo refi- 
ilentia paratur, latera vafcuioruta diftcndi , vicina aimprimi, fimHia in 
ais4em produci; ftcque partes, ■hoc modo afleccas, in tumorcs attot- 
£, irtflammatione corripi, qua: pro ratione cemperamenci, impetiis 
Cordis, & loci afiefti dtverilk, ocytts vei tardius in fuppurationern 
deinceps atit, & in Ulcus .con-vercicur. Nofcitur autem fecile, acre 
hoc venereum , licet uuila vafculorum erofio , aut omuimoda diflb- 
lutio inde producta fuerit , Aimulando faltem . & vellicando eorun- 
dem latera , viam nimis angudare ; atque fic liquido , a tergo ad- 
ventanti, libero progreflii denegato , obftruffionti & inflammationei 
ex hac quoque ratione parare. Qutbus pcoducendis vtfciditataR , 
five ttntorem, quem hunc morbum comitari, diximus (occludendo 
Uqutdo, transmitcendo , viam ) aptamquoque anlam preebfire, unut- 
quisque facile percipit, 

S XXIX. 

Cum autem hoc modo plures ramufculi mter loca obftnifta, 
vel oras feparacas, & extremicaces partktm continuitate fluminis (i- 
quidi, pertneacuri orbantur , lacera horum collabafcendo , aut & con. 
nafcendc- , cavum iiium amittunC : ficque tenuioris liquidi feparatiu, 
indeque pendens Nucritio ( unde vires , roburque corpori maxime 
conaliancur ) paulacim dtminuuncur. Qtia propcer non mirum, 
ouod homines, fu:da hac Ipurcitie contaminaci, laatuort , Sc laffitu~ 
Mnt fumma , progrediente moibo , corripiantur , deaiumque tabo 

pemcus • >2}( * 
harc, ut & virium dimtnutio, fi animatum viras ventrtum creditur, 
ab animalculis, liqiiitlum futtiit, ttnue, ae maximi Muens , nutritio- 
oi , & motui exercendo , imprimii aptum , paulatim, dtpafientibusp 
<friri quoque pofle, intelligitur. aut, quod dedi, votome liberem;. En L B, fic fehabuit B r m.p r .D; 
Partntis mei genuina- & vera r citta Salivationem , ftsdum hunc mor- 
bum evincendi, methodus» 

Poemiuo laxantt, & ubi Indieatio td poflulabar ,. in adultis vend- 
jeUiouc , mane, horS lexti, exhibuit iequcntem pulvercm, 
Hf. MiSleptd rtctns ficcator. ^pulvcrifator. gr, XK 
Mcxcur. dulc. rite parati gr. ij. gr. iij. 

Ita, ut quotidiano cxujn nonfubfequatitr Sahvatio. Mfcf. Pulv. ai Cft. 
Mediiabhinchora, & vefperi quinrl T ponexit atgro Unciai oflo 

mod6 deferibendi Decofti_ 
i/. Radic. SalftparM ftl Une. iif. 

- Unc.iaf. 

- - C*i'n<e jtl Unc. dimid. 
SignifanQL Unc.unam &dlmia\ 

dtgtnti vivi probi depuraP. m peM, Hbram dlmishaw, 
jlnrimomi Crudt in petid, Unc.Uj. 

Concifd inpcndantur c. Aa r ftrvmt. librit fcptem w vafe vifreirfo, 

daiijby per viginft quatuor boras. 
Pofiea coque ad mtdittatan. 
Adde fub finem 

iigni Sajfafr. Uuc. dimid. S XXX. N« aurem proKaus nimiiim, in latiorem 
Ufta Digitized B/Google Stfidua tx DecoSo Prinwrio aiae Rfldk. Satffp. ftA,- fftc. «nui 

fef tfimid. coq. c. Jq. ftrnt. Ubris novtm.,J. dxctm ad ttttu par- 

tis confumpt. 
Adde fub finem 

CinatnoTH. v. drachm. ij. „ 

Ftavtdinem' ex uno vtl duobuspomis Citri recentem. 

Tefta quoque fponti refrigefcant. 

Cujus fecundarii Decocti Colaturam coi'cefIit pro potu ordinario : 
ttque hac ratione -ad 40. dies curam extendit. Adhfec scgtos, pec 
20. priores dies ) mane , ab afjiimptis rsmediis , horam unam , ve\ al- 
teram, fine fiidore, in lefto commorari, juflit : per femientes vero 
20- dies , Laconko , quo fodor promoverecur , commilir , fingulo 
quarto die , ab eodem femper feriatos. hnperavit abllincnmm a tr«- 
dis , tenacibus , falfis, accidis. Commendavit vicliim ■tenuem , & , yjo 
fttllenda fiti , nil nifi fiipra notatum DecoBum fecundarwm ptrmi- 
fit;ab aura liberiori, atque frigida, fibi fedulo caverent" regn, infi- 
mul hortatus. 

S xxxi. 

I (antibus , & 1. . incremectum tctatis t>u ,' •• •. . : adeplis, 
dedic alrernis dlebus %ranum dimid. & pro ratione setatis, jrarni duo 
Mercurii dtaUiiin ton(erv. Borrav. aweris diebuc Pulverem Fadic.Sal- 
ffparitt. ad Scruput. dimut. dracbm. fetnifs, & DecoSi tjusdem fircptiris 
llnc. trei, tlnc. qUXtwr. Singulii vtro diebus contdlit liipra nota- 
tum dtivBum fezundarmm , pro potu ordtn.vio. Jus.cs quas Medi- 
cns prudens in cafu , fibi obvio , fao!e normatn ducece pnterit ; 
dummodo id ipfi curae fit , ut SaliV£ fiuxus , & reiiqus: , ex nimio 
Mtrcurii ufu verendec, noxtc arceantur. Eftque hic modus, quo 
B- m. V. D. Parens meus aliquot familias , infantes , & adultos, for- 
dida hac Labe contaminatos , libetavit, aliosque, nuos Salivotio fru- 
flravic. Cujus & teftes erunt Clari£imi &. Exnerkntijfimi , quibus 
hanc ■Differtationem propriam dixi, Viri , D. D. IVEPFEHI, qui, 

fraxi fua, qujpatet, ampla his eNploratis, veritatem rei aflirmabunt. 
uic & mihi Anno 1714- Manheimii Judwus, vir 50. annorum <eta- 
te, temperajneati/afigutnro-iiiJio/J, patlens, hngaens, penitiis emaria- 

tus; • )!?(• • 

tnt: doloribus per oranes artus capimque , drca crepufeulum ifl- 
grucntibus , & inftar candcl», prouti difiitabat , ardentis a capt- 
te ad cakem repentibus; diluculo apparente , denuo evane&enti- 
bus , vexatus. Hic uti confeflus , anno prsegreflb , SaliVOtioncm 
largam,8L longe protra3am eiperrus , quidem ad aliquot menfea 
doloribus immanis evallt: alt, tempore aliquo elaplb. in antinuam 
labem rccidit: pottca Manheimium translatur, Mercurium ircrurri dul. 
ctm , larga.copia a Medico Manheimenfi ad intenfam atque prolixam 
Salivationtm usque ordinatnm deglutivit, absque omni omninofru-' 
ftu, aut fanitat» perfeverantis fucceflu : dolorcs quippe nochirni, 
per fex feptimanarum fpatium quidem fopiti, inde tamen taox itc- 
rirni evigilarunt. Ego hinc Partntis vtnerandi B. Defitittl i ncunS 
ne vocatus, inlirrendo illius methodo, dando ncmpe pcr 40. d::s 
cum DtcoSo Pnmario & Secundario prfdfifos Pulveres ( hac tamen 
cum diflinctione , qudd, ob defeftum Lacomti, per 20. pofltrioret 
dies, in lecto Jkdortm proiidenditm caraverim, ipfeque ccger, ultimis 
diebus, parum SaUv£ emiferit) optatum eventum conipexl ; dum 
svgsr . plenarie reflitutus , alacris funitiones omnes, absque ulll 
moleltia, aut perceptione dolotum, quantum mihi i biennio con- 
flitit , obire podea commode valuit :' fecus atque antea , ubi uil 
nifi aquam ctibro hauferat. 

§ xxxir. 

Exhibuit quoque toties allegatus V. D. Pareni metts adultis, 
-vefperi, cubitum ituris, Turpttb. Mineral. c. Syrvp. tberiac. Andro- 
macb. in pilular. Jbrmam redaS : vraman umm, alcendendo ad grantt 
duo , grana tria : idque vel quotidie , vel alternis diebus : ita ut prte- 
caveretur SaHvatio. Ex quorum. ufu prorrafto macalai, & exuke- 
ratlonei cutis venereas ; imb & alia ulcera magna inveterata malfy- 
na ditha ; capita articuhram ex his arrofa ad f.mationem rediijji , ob- 
fervaviti dum limul Aa. Calc. Viv. llnc. ij. itj, linc. fff/. -Mexcur. fitb- 
iimat. granis iiij. ruiilis, rhane atque vefperi , intinftis eisdem linteii, 
ulcera hujusmodi externa clucbantur, rejiquaque Jiaiul in uiceribus 
opplicanda curabantur. **** xxxin. jqut S XXXIII. ' 

Jqua Mnc:mr.hs , Ae qua in antecedantibus menttonem feci, 
•raas Mertxrm, per fe fine addkione in aquam folntus pethibetur-t 
tiujui tamea pifeparationem , ciim V. D. Parenti mto videre non 
contigit, haud pro vera hk venditare licet, fequenti modo tlabo- 
jari Fcrtur. 

ly. ^rgeBti mm" ptrrificati Unciam femifs. ai irachm. fex. 

Inde phialse , ovi magnitudine columbbi , cum collo obfongo ; 
quod fupcrne figilta hermecice; & aliquoC fimiles phialas adorna; 
quando in capacioribus non refolvi dicitur Mercurius : Pone has in 
Batneo vaporofo, & ignem fubmitte, e6 calorb gradu, ut manus at- 
taftum in operculo Balnei vaporoji vix fctre poilit. Ita trium heb- 
dolnadarum fpatio in aquam limpidam ejusdeni cum Mercmio 
pondetis, fed exteufione quindccies aufta, converti dieitur. Hu- 
jus Aquse B. m. V. D. Parens meus guttas x. xij, cum Rob. fambuci 
mane & vefperi, duobus adultis, Lue Vtnerea arfeflis, citca ftriftio- 
ris Diaetfc aut alius regirninis obfervationem , ohibuit. Uterque. 
%. vel jo. dierum Ipatio, citra ullum excretionis modum fenlibi- 
lem, aut- perceptionem dolotis, perfecte morbo liberatus fuit; refte 
& priina no&e dorraivit pofterior, qui ante diris cruciatibus vexai 
tus, totas nofies infomnes egerat. Eft forte htec Aqua, Mtrturaa 
ille Pbilofopborum peOucidus fattus , in quem jiT%ntttan vivum conver,. 
fum iri, fi acido esterno, quod ipfi admistum etft voluerunt, H- 
berari pouet , prseftaritjilimi ex Cbemkis ftatueruuc. Hsec autem 
ciim in con&rmationem in anteceiTu pofitorum , tum atl calcar 
addendura Prajcos Medicsc Studiolis, anneflere libuic, quo ad ex- 
«mpiar ,8.m.K D. Parenti meo communicatum , prolkiendfc hujus 
dfU fimili modo pcriculum facere , illos haud pigeat , peifuafo be- 
ne , quod. , eximium inde esperturos Imftuni , neque laboris neque 
iuniptus impenfi pcenicebit. 

§ XXXIV, 

Cfetcrum ciim Conotrhaa virulenta tetri atque fccdi hujus motbi 
plerumque comcs fit; >el ialtem, ni in cempore obviam eatur,ap- 
tam femitam ftercat, qui, proferpente malo , in pitnm ipfius de- 
( num 
ducat, & nonnifi diverlltate loci differat: modum, quo &hanc Uds 
fptciem adortus fcliciter debellavcrit, fubjungere hic libet. 

Obfervatis nempe Disctfe regutis fupra notatis , retiquiique in 
tmftammatume atque Ulceribus curandis , dedit initio cubitum eitn- & VI. Nuraero ; ad quem ubi pervenerat, pleriinique ica divilic , ut 
mane.dimidiam baruni portionem, vefperi autem reliquam fumeretit 
ecgri augendo, vel minuendo dolin , ita uc prnccaveretur SalivattOj 
& una vel alcera, aut etiam certia quotiilie Opnatia alvina inde pro- 
duceretur : ficque continuavic ad 14. & piures dies; donec ma- 
lum fuperacum. 

iH. Mafs.PihlUrban.vclExtract.Catholic. dracbm.ij. 

Merciir. duk. drachm. j. 
Mfc.f. Pilul. ex dracbm. uni N6. LX. deaurtntur, dentuc ad fc, 

Pro potu ordiuario plebejis nil rufi DecoSum Rad. Bardan». maj. 
in umbra recens ficcac. & quibus fplendidior res erac , DtcoB. Rjd. 
-Salfip. fel conceflit. 

AUis & vefperi fingulo cubitum ituris dedtt. biuas ex fequenti. 
bus pilulii. 

)y. Mtrcur. didt. 

Mafs. •piltd. Urbait. ad dracbm. tmam. ' 
. Mfc. f. c. Elix. Aperit. Claudtr. Piltd. tx dracbm. tmd No. XXX. 
dtaureutur, dentur ad Jc. 

Sequentem Aquam pro injeSiont in Uretbram , ad depurandum Ol- 
. ats in ea venertum, ordinavit. ■ 

tf. dq. Plantag. iibram unam. 

Mercur. Cmd. Unc. iU 
Coq. in vaft vitreat. tttto, ad dimil port, confumpt. colatur, de- 

tur ai vitr, . .1*1 
**** a" Ubi DigitizGd t>y Google * ) 28 C 9 

tb! mactda, pufluU , five txulceratw ventrta fods ih Gld*ie ap- 
parait, juxta pnefcriptionem D. D. Kockbun Anfii, ttrebintb. Vu 
nct- c. Jrgcuto vivo fubaSam, & fiiptc aluum exteiiiam, admoven- 
dam curavit. 

. Qyod idem quoque imitattis , ubi tale quidpiam ia aliis corporis 
locis, veluti in factcfronte, aut circa pnat fe protulit. 

Caruncitla In mtatu Uriaario ex datii iigws enatl, idem commen- 
davit U»g. Diapompbolj%. cum tcqua portione Mevcurii Crudi fuba- 
ftum, ferUntbram ad locum affctmm arte dtductndum. 

Ubi ExulctrMionts atque Ji«u in f. v. ano fe iiruul manifeltabant , 
ieq- Ung. iliinere juflit 

iu. Un%. Rofarum Unc. j. & femis, 
Arjtnt. viv. Uac dimid. 
Atercitr. pracipitot. dracbm. femis. 
fi. Sidpbur. dracbm. rnarn. Mfc. det, adfittile, 

Ita tyroin Auli Palatini coquinaris, 17. annorum state, Gonor- 
rhaaVirulcntd t cumardoris fenfu intnteftino Rttto , fecundum relatio- 
tiem Chirurgi , ficubut aliquibus circa anum intrinfecus obfeuo, cor- 
jeptus ex applicatione hujusmodi unfuenti , juxta ufum fupra de- 
fcriptarum pitutarum Mercurialium , difpartntibits ficubus, convaluit. 

Qariffimtts 4* Experientiffimus D. D. Srmmtrtu , Exercitus mititaris Pa- 
ritini, «"ura etiamnumin vivis eflet, JHtdicus Caftrenjii Primaritu iPbj- 
ficta fimul , atque PraSkus in dtteata Montano Solin^tnfit quondam 
dexterrimus* ex Patre Agnatus, etiam poll cineres colendus in flu- 
3tu hoc ConbribtS£ impuro, ad normam antea defignatorum , ini- 
tio dedit purgans ex Diaorjd. Mercur. dulc. ExtraB.Catbolic. U.Scru. 
pul. dimid. Ql Fosmcul, CuttuL ij. c. Elix. Gauder. in pilutas 14. redaft. 
Ex auibui mediam portionem exhibuit hora decubitus, alteram 
mane fequenti. Hinc quotidie velperi , leccum petenti porrexit 
JUtrcar. dulc, gr. ij. gr. »/, JUWeped. gr. vr. donec Salivatio ingnrerec 
lntkDttoU. dativtntrtitm fudvrifer, per intwvalla-bibcndum dedit; • >« <• 

donec fflortus omnimode dcbcliatus c/Tet ; applicato \nfuper per- 

tibus Grwtalibus fomtnto caiefaciente ac confortaatt ; ubi nempe u, 
terira jam albidior fluere incipiebar. . . " 

Quec ideo hic commemorare placet , ut Praxin Mtdicom «et- 
cemi pateant fores exploiandi, quie migis proficua fiot Kgrotis, 
hosque citius, tutiiis ac miuoti cum moieltia , fotdido hoc fluxu 
immunes reddere queant , ut adeo, qusc magis apta videntur, fe- 
ligere, & juxta hrec regulam, alios detnde lanandi, figere poilit. 
Qyicquid iit, in co ialtem i Partntu methodp haud deviare vide- 
tur pralaudatus Vii, cjuod , parcatn Mtrcurii dofin quoddie extu- 
bendo, SaUvatiautm per aliquot dierum Ipatium abarcuerit, ut 
■deo tempore jllo Medkamenti virlus miasma illud viruUntmn , in 
folo fluxu imputo necdum per univerfura corpus diiHifiim , fatile 
iiibjgere valuerit; imprimis cum hujus rtmcdii virts poftea fuftenta- 
ue tuerunt DecoQu Mtrcuriali Antivtntrto, quo, apparentibus Sali- 
vationis Itvis obortt ftgnis, prioiu dein oniilli vices fupplcvit* 
Salcem ia eo confentire videtur, quod , pro ratione majoris, aut 
minoris incrcmenti ipfius masmatis vtntrti , remedii virtus ad»q«a- 
ta efle debeat ; fervando nempc itlam losgius in corpore , ubi 
irirus jam altc jadicatumj .eliminando citiiis , ixbi idcni, captisnunc 
demum primordiis, nondum late proferpferit. . - 

Idem altegatus D. D. Brtmtrui in macntfs & croGonibus ^reij 
imoin ipfu doloribus nodurnjs e*rubujl intetne 
U t .?/;Jrie.«r.ii.vel Jt r,ii;. 

mkptf.puivtrifat. gr.xv. 
Mfc. /. Puiv. quem finguto velperl minHtravit , Decoclmn infu- 
jwt aaivtnmum aliquoties piopinando i donec Saliv0o incgjeret : 
<pia fponte plenimque per 9. dies contimiat.i , fipe dofi Jjtfi e^hjbit^ 
.amplius a tcrmino SalivatlonU ingrucntis prinia UsmK ad ejus jineuij 
.ianari ajebat. 

Infanti 10. annorum fingulis diebus gr.'i.$.,djdc. dedit,atque,fn- 
Tantera matris ubera , unde labem contriait , etiamnum fugerrterp 
(durante cuiii matris) iisden ulteriui adiaovere j affi t — 

Quim Di j.ii:c-"J u ■ •>*><• 

' ' Quim exigua ver6 JjEH -portio intra breve tempo t is Ipatidm ttii 
pdmordia extinguere valeat , commonftrat fequens exemplum ; 

Anno 1721. menfeFtbnSrii, mulitr uusedam Manheimii, vilio- 
ris conditionis , fuipecta erat de UlctTe ^rto, colore & afpeduin fron- 
te valde tetro , uuod a tuberculo circumcirca tufo initium ccpiile , ipf» 
ajebat, tandem exulcerato , atque per medium frontem cxtenfo , cum> 
ftibrepentibus inde per faciem ad genar usoue puftulis, ruptis,icho- 
lem flavum fundentibus. Hulc es prtefcripto D, Paremis mci exter- 
ne imponebatur : .... • - , 

drgent. vtv. Ttrtbmth. 55. p.eq. , ■ , 

-" .Mfc. cum invicem, extendatur fupra alutam : fuadebatur adh.cc 
Decocuim Rad. Bardann. major. pro potu ordinario. Qyibus cum 
malum hocomnino noncefferat , fiimplk , ut praecaveretur Salivatio, 
alternis tantiun nodibus Turpetb. mintral. gi. j. cum iberiae. Andro- 
mnc6.gr. ij- in pilulam redactum, continuando decocnim Bardam. pio 
potu ordinario. Poftquam his pilulis per biduum ufa fuk , die in- 
tetcalato , in Diarrbaam incidit , ex qua pufiula: illse veneiese in fa- 
cie una cum ulcete in fronte evanuetunt; feriata hinc ab ufu pflu- 
larom ob alvr fluxum exortum. Prteter yires igitur ab Empkflro di- 
&o communicatat duo tantum grana Meraarii wtetos ufurpatn mali 
initia futfbcarunt. 

gxxxv. 

Sunt hscc B. L. quae y. D. Parau mtui, cum adhuc in vivis 
eflet, ut lucem viderent, fcpius optavit. A eujus igitut obitu, & 
ante meum deceuum , quin votis itlius etiamnum fatisfacerem , at- 
que prelo ifta conunittenda curarem , longiiis morari nolui. 1 

Ut autem Experimertta, r\ux m aflertionera fecuritacis & facili- 
tatis hujus Methoat fuperius allegavi, magis illucefcant, eadem hic 
amplius & qujdem magis-ftraSire. didu&a , prcmci eX D. Varentis 
mei relicbs Annotationibus PraBkis ifta depromere, licurt, juxta pau- 
ca uu2e*dam alia per modum Obfervationum fubnectere, non incon- 
fultum duxi. Qi«E igitut vwbotenuj delineata: fecjuenti modo fe 
'babenc. 

OBSER- Oigilizcfl D/Gooj OBSERVATIO I. 

Contagium Lois Venerea: in tota Familia. 

NobiliffimaDna N.N. 3 1. annorum , trium liberorum mater , & 
OiCid6 prscgnans, nuantum autumat, k bimeftri, femper intrgra uft 
valetudine; menftruarite (loxeront etiam lacranti , Anno i697.men- 
fe Oftobr. peperit. Sexta puerpcrii hcbdomad-i fuxit mulier nop 
probat#;_Jama) lac; primo ju jta papillam apparujt puftula in mamma 
finiilra, qusc extendebatur ad infignem latitudinem inftar lerpetis hu- 
viidt: duravit per duos nienfes: fupervenit adinftar febris, cum Ery- 
[tpelate faciei, Lumba^ocum Dyfurid, & flusit humorferofus.erodens 
pcrpudenda; fijjitra m digitis apparucruht ", in pudendis ceu Rhaga- 
des, etiam circa anum; modd apparec herpes. In cubifo dextro tf». 
iorem perdpit. U6 eft variisi mterrnptitn ftmel ad 20. dte pul- 
verem ex %io dtdd bii terve fumpfit. In infante , quem Uftabat, 
apparuerunt bubones ; inde macttU & puftuU efHoruerunt in fat ie , ab- 
hinc pcr univerium corpus. Inde cmrilla poft 6. meufes infefta fuit 

Srimo in faucibus , dolore capitis, puRutrs in facie fimul afFefta. 
bhinc ante binos menfes Maritus fint infcftus ; prirnd bufones vifi 
in ingutne , inde circa collum ; modo ulcera apparent in capitis psrte 
CapilUta : uullos fenfit dolorei artuum. Pofi modum fitia 4. anuo» 
rum gtandulas circa collum, ceu Scropbnlas contraiit, abhinc lifce* 
rain pudendis, & hinc inde in facie pullularunt. Deni<jue farrmlu* 
TOriqueftni de Uleert circa cohmeltas. \a infantt 'oirno joxta com- 
jniffuras labiorum apparrat Uktra, <sax nutU arte ad fanitatem per- 
duci poffunt. 

Die 6to Aprifii vifitavi scgroi. Hera jam oHflW curationis die; 
faniri ccepit, Sc maculae difparueruht ; dolor cubiti a ftadofi pulv, 
viilieped. jjr, xv. Aqirila: albw f. £ duk. gr. ij. difparuerunt. Caite- 
riim appetit egregie; laflitudinem autem fentit a lacomco, qu6 ptl 
4. modo dies ufa foit, , . ; .\ 

Dom. Maritus idem fenfit benefkTnm, 4 ukcra fanata fuftt mv 
dimie, reftante macul4 adhuc in barba ; in colio glandulic adbucap- 
parent , etiam in inguine dextro , fed di tninu t« C forfitart ad prifti- • 5 J» C • fiim parvitatem refludfion pbfTunt, diutiiis dlrreritfe) caterum ap- 
petit, digetit, egerit, dormit , nil doloris fenrit ; fumpfit pulv. quo- 
que c. DectiSo & DaroSo ftcmdario pro potu ordinario i jam flea- 
Irr ufus laconko. 

Analla doloribus noftumis liberata, nihil doloris fcntit ; appe- 
t!t, digerit, dormit, fed fiaor albtts copiofior , tjuo ante mfeftionem 
quoque laboiavit ; utitur iisdem. 

Infantttm tres utuntur fimplicl Dfcofro SaiftparHI. cum pulvtre 
ejusdem; Ulcera ftatim ficcata, decidetunc cruftEe, & perbelle fe fe 
habeat : fuafi tamen, ut alternis diebus gr. B gr. $ij duk. feu Aqui- 
U albd capeflerent, una c. DtcoUo, id tjuod commode bibunt, at- 
oue libenter-. , ; ' , ' ailindar line£. SuaG ablutionem cruftse; evuUlonem piloiiua cuiu 
linimcnto 

tf. unv. Rofrt, q .f, . . , ; .[;;■ ' "' 
. Y duic 5/. -;:.*.. 

prMpit. 36, 
_ Argtnt. viv. 

Subigancur c. invicem in mortario lapideo in unguenti conlident^ 
cent. ad fiSiL' 

D. 13- April Nobilifi. conjuX ad quadragefimum usque diem con- 
tjnuavit; Aquux aU>£ TT. iii;- per io, dies fumplit. Maculsc penitus 
difparuerunts fentit adnuc brachium grave; appetit , digcrit, egerit, 
dormit; gravidaelt, Die Pafcbatis prima vice prodiit in publicum. 

Inpns minimus, filia anni unius cum dimidio, bibit DecoBim 
cum pulver. Salfap. Ulcera labiorum exaruerunt; nuper febricitavie 
ex dentJtione , inde pultula: exorta; in labiis ordinarix. 

Filia 4]- ann, penitus perfanata ell : nulja: puftuUc vifuntur amplius. 

FUHa triennis ; mri nihiT Venerd habere videbatur , nifi ceu rr- 
mm in capite.duas puftulas , penicus liberatur, dtun exatefcentes, 
■ft admodiun licca; deddunt fponte. 
8 > j3 ( a NobiiiG. Morito omnino exoruerunt puflulwi imptnle fiicfa»it; 
Stbcuma pathur ; glandulae immiautte fuerunt. 

AnciBa continuavtt per 40. dies : dolorcs nocrurai mirigati ur- Lues Vencrcatotamfamiliam inficiens. 

A1i> NobiKfc. Oaa. X. N. Colomenfis , 9. annos maritata , fVdtcr 
peperit, S« ahortivit, gravida modo 7. menfet, fcmpcr fana, & flo- 
rida fiiit : aote bienoium menfe Auyttft. An. 1697- puerpera laftavk 
irrfantetiL Eadem vctuta , qua? fuxit primis dtebus lac aliarum puet- 
perarum, quas tifr CfUrt-fj inquinavit, &. hujus Alatronz mammas 
iuxit: btfatii decima hcbdomadaobtitmoribu) Epilcpticii. In puet- 
perio nihil mali fcnfit, niii tpbd halitus fcetebat. QuatttOT it puer- 
perio feptimanit papilla mammfe dcxtrx ceu cruftuh. cinerea ab- 
ducehatur per 3. lepuaunas: in wolis macukc pullularunt ; eodem 
tempore tiodi in labiu vulvae comparuerunt. Quae beneficio tini- 
mcnli cum Dtcoilis & pnrgantibiu , citra ordinem fumptis , pertanata 
faerunt: remanfk fltrxus pcr muliebri* ichoris feroii, acris, morda- 
cis , cui oiim ouaquam obnoxia (uit ; & hoc ipib tempore adbtac 
durat cum pruritu. Prxterea fenttt infolitum ex faucibua foecoran, 
Cazteroquin fcirit gravjtatcm in artubus , humero : olim Btttjthoia 
f. Vbaaditione laboravit : multiim ichoris poft aurrs fluxit. Mire 
emaciata eft. Suaii, pncmino laxarivo, P*lv. mBtptl 3£.$iidtic. 
p.ij- ado D«oEf.in.ac v. c DrcoSo ftatndario, 

Nobitifs. Maritas olim in« ac. annos cnnvtdfionibus fiiit obno- 
xius; fanDcuios binoi inuiTerat. Anno 1687. in Catalonla morbo 
cajlrenfi Ltboravit, Anno fijperiori fupra pudenda pruriebatt mox 
inftar Htrpetis Cerpfit , & fitdk ichorem acerrimum , copiolum : intra 
fex hebdomadas fanatus fuit beneficio purgantium, qxattr adhibito- 
rum, poftea Decoctoium JmSfeorbutkorutn ex cochlcar. &c, c. lini- htrptt, f pujluU vifac fuerunt t ibideiu gravitatem fentit infolitam ; 
ia cipitisparte capillata pujtitl* qtionue ceu ntdi appatusiuat, & in 
mtnto; 
tubercula ceu midi : poftca in tibiis Tolis, voli», Caetermn gndtefcebat, frigebat, cum taffitodirte, Bxrykoia, 

C Obauditu ; infuper fcntit ardorem circa ttvulam , qute rubet ; feotk 
■dhuc laflitudinem , pallet ; gtandul» apparuerunt circiter collum i 
mulrum fcreat , & emungit per nares. Suafi , prfemiflo laxativo, 
futv. milieptd, 3& $r/ duic. gr. ij, %ib Decoii. m, &. v, 

Ttiia natu major, 0B0 annor. tota hjeme fluorem acerrimura 
per pudenda habtiit ; exulcerata fucrunt vulvie labia; pullulK quo- 
mie cirra commuTuram labiorum apparuerunt ; labium fuperius tu- 
ynuit, & adhuc tumet : Opbthalmia laboravk cum mbtcuia, ut mo- 
netam cognofcere rton potuerit; fruih» varia adhibita fueruntj taor 
'dem anui opitulata fuit inflatione pulveris rubri, ttfwitkulb , ia nu- 
chi excitato. Sanata fiierunt Ulcera pudendorum imimtato. Ctcte- 
riim tumet adhuc labium fopcrius, dilHcillimc audit. Suafi 4%i i*- 
xativ. Jj/B. mam. %j..jtq\ Nafh. mfc. ado pidvtr. Salfep. & 
& Dftoa, ^tiij, v. 

Secundo gemta , 6. annorum , lllcera quoque in pudendis eepit r 
brevi autem f.inata fuit. Suafi Aq, laxat, fi/, maon, 5/, add pulv, 
Salftp. 9/. Decod. m, 

Ftlias quinquemiis cxtenuatus ell ; gmrcolet ex ore; iabium fu- 
verhistumeti queritur tonfiUartm dolorem. Suafi Aq. laxativ. 5/6. 
Jpif. Rofar. 5i/. Mfc. 2J6 pa/iw. Salfep. 9/. dkoS. f Ijjft. 

D. 3. Julii ulurparunt hactenus mcdicamenta ad preeferiptum. 

D. 20. fudavit AJateifamilias , &. haftcnus adhuc bis ; prima vi- 
ce mire commovebatur infans , poflea citra commotionem fudavk. 
Cccterum fluxus albus adhuc apparet, fed paucior absque acrimonin 
& eroiione , absque tuberculis ; appetit , digerit , egerit , dormit - r 
.laflitudinem etiamnuro percipit ex brachio 3t femote finiftris; jam 
a triduo utitur Aquils aws gr.iij. ; audit bene. Peperit feliciter in- 
factem fanum , vegetum ; fluxus cetTavit ; nonnihfl tamen ichoris 
fiuit ; compunftiouem fentit verius partem inferiorem vulvae. Suali 
.UtS.Salfdp. Zxt^Aq.divin.TentL 3 tio iftg. 

Nobtiifs. Dom. perao.' priores diesuiultum (alivae habuituore^ 
perao, diesftiotum ichorem iuuit, cjui a triduo lemjttit cum nibo- xa. Graveoledtia orw m'm. D. D. Af. auri mlKTIavit Ctt. iij. o! Ro- 
ritm. Urnle acute audivit. Convaluit; percipit adhuc multum Sali- 
vee in ore , & fluxum Urinsc infirmiorem foliro ; puftulaf in tempo- 
rtbus> feu fiulamina.' Sectirum effe, julli, G tamen velit abundare. 
iiimat cum Conjuge Eltt}. Salfep. 

Filia natu major bibit DecoS. c. palv. Salfep, pmplicl. Nihil ibsk 
li pncipit j niil tjutid Acborts in parte capillata, durante cura, appa-' 
ruerunt,. qui modb iiccantur. Gi.indulas habet circa collum , quie 
imminutrc, ex <\ao Acborts proruperunt. Suafi continuationera ra-' 
mediorum cum p-. j. Aquil. alb. Mukum muci emungit ex naribu». 
Animadvertit itidem adhuc mucum ex vulva ; nubeculam in oculo. 
Suafi EU3. cum fontkulo in nucha, & , cefiante inflamraatione , pul- 
vtrem fetis nignc calcaat. inRandum in oculum. 

Filia natu mhtar bibit Decod. c. pulvere Salfep. m. & v. Labja ; 
pudendi exulcerata ftierunt; durante cuti , nares multum emungit: 
Suafi continuat. c. vr.j. Aqml. alb. Sc ewerne Aq. Divin. Ftrntl. c. Um; 
P. opbtbabnia itidem Uborat. Suaii coWjrto c. $io ddci, prscipit. 
Jrgtnt. vko. 

Fitius squtmnt labitim Iiabet fuperius tumidum ; olet ex ore • 
nuper magis tumebat ; pufhila: apparent circa labia, in capite Acbo, 
Ttt, qui modo reficcantur. Suafi continuat. c.gr. i.AquH. alb. &c. 

OBSERVATIO DL 

Lues venerca , malt) per innutfiones Mercurialey 
fanata. 

Alia Nobilifi. Dna N. N. fex liberorum Mater , tet abortivit; 
menftrua & lochia femper rite ftuxerunt (bene colorata , vegeta , tenw 
pe tamenti fanguinei : ) nunnuam fegrotavit , nifi anno ECtat» 30. Dy- 
ftnttrid. CEcterum bene valuit. Menfe 7bris Anno i6°t. peperie 
infarttem fcliciter , quem la&avit infantem per fex menfes. Anciliat» 
habuit, quac cibavit infantem , quae dicitur morbo nubfe laborafTev 
Pulliilavit ulcuscukm fexta hebdomade in commilTura labiorum, dex. 
tra paiie ; abhinc pujlttU crultoffe prornpeiunt in fronte , mox ia 
1..: ***** 2 'parte Digitizod by GoOgfe pirte eaetUata. Longo ibhinc temporc mater ki mimmi dexft» 
animadvertit puftulam, quae dilatata iuit, & faniem fudit ichorofam. 
Abhinc in llniflra mamma puftuia alia enata fuit crufiofa, quae eva- 
nuit fpontc n jne ul/ca/Bi ufu pellucidrc. Eodem 'tcmpore abus bifast. 
t*m idem contrask malum, ctli nihil habuerit cemmcrcri cum ma- 
Ire. Aitcitlarttm prior ccliduo a puerpera contraxit. Alia fex heb- 
domadas abhinc ukera in palato experta fuk. Antiila icies mun- 
cta unguento %ti ejfpiravit, poltquam novem menfes miferrime faU- 
vavic ad mortem usque. Ufu- Dtco3i jjjptfras infans , A andOa atter* 
percurati fuerunt , ut integra modo otantur valetudine. 

Die ic. Augufti Salivatioais pericuttrra fubiit,- i^fcr immcca fuft 
mitiori unguento in plamis pedum, cubitis atque poplitibut ; tsrtia 1 
iiefalivare cccpit : (prxmiCciuatpotiontm jhioriferatu pcr oiliduum ) 
ftatim exaruit puitula lata mammaE dextrae. ConcelTum foit vrmim T 
atque eerevifia , ufcjue dum propter uicera oris coterare non potue-- 
xit, Poft i«. Salwatiomi diem purgans fuitnhibitum, nnde Mvarc 
defik, manentibus pujluiii faciei. ' Denuo abhine inuneta Fuit f nec' 
tamen Salivath excitari pottik T btigantibus Medico > atque Crnrurgo, 
Dunnte Salivationt , enatum fuit Gnmmi ia utraque cibia- Ufa Tuic 
Detotro per 6. hcbdomarlas , qnotkke bU ,- manc atquc vefperi in Scam- 
no [udorifcTO per foKdam fioram : Durante cura fudorifer» bibit De- 
coQam Morieicum laBe: Abhinc eriam nonnihil cerevillac eoticefTum, 
fuitr, attjue vini Hhpaniei- Doleres, dnrante cura, mitigatifuerunr* 
Ulcera in palato oborta; inde dcnue imaBionet redintBgratae fuerunt: 
/eneJ,unde SaUvatione kerum> exckata , ulcera Pnlatt coafanuerunt i 
at redierunt dolores ttoQiam artuum. Hifce operati fuernnt per mtc- 
grum femeflrii fpatium. Abhincoperl D. D. Marboltii ufa iuk: De^- 
dit pulver. rubkundsm ldb Tmtl. Anodyt* ter cjnotidie Gu ttas 50. in- 
de dolores mitigati : abinitio fomnolenta' hut, poftea minur. 9i 
fumpfir, Tincturam, dotores concjuieverunt j omiiia- iUa , redieront, 
Henftrna ab eo tempore eroanferunt hucusque. Ufa fuit prsediiUf 
oer £. menfej. A H- diebus abflinuit a dictia remediis ; ab eo t«m- 
poredeloiet rcdierunt, ut ncdu nultum capere fomtuun potuerit. 

D. sc. Julii A. conveni Dtwr. Myrom ColonU. Eitra le- 

cuim fuit { ou convcnit in conclavi , vultu faris lorido ; Appe- brt t-tcs I»»* .' sb eo tempxe, no* -rcw qrtwriAiom pofpn» 
ftimpfit , miniis ■ppetiit , fititt ; btbit vinum cum eecevifiaj «vut 
ivrpondet ,* olitri ufa fiiit ClyftcriEnis. Menftrua * _ . menfib-i eman- 
ferunt; ncm tuffit, vm MnM rawca, ficpi&i fauce» rubent ; non- 
rjunquam vertiginern fefnit. 

. Doforcs patiEiir ingentes, nt non pciTit manere in lecto, in a. 

Eitis parte captllau; in Ironte nodi apparent indotentgs : ia rneddo cu- 
iti ofle tabersfttm apparet Cummi ; dolores nonnimrniam per riniver- 
fiim brachium tentiuatur f pncfertku circa tempellatis mm.fioncm. 
ls genu dextco dolorcs patitur i fefto Pafchatis ; intumnit ittnd , ceu. 
contrachim ; urrarine tibra Onrma ptani tuberofa eft. Varia adbibue- 
iuiu EmplafirM, Bolores tetanoete facviunt. Pulium habet cel.rcm. 

D. 14. inceptpc aaw atr uadedma n.ctis usuue ad Jiluculum 
■Jormivit: dolores mitiorei ; appetit. D. curationis 30. menllrua rc- 
dieru n t , <yuse antaa> per 6. mcnles dcfeccnwt. 

B. 13. O-tobr. invifi irtrnm Dominam JEgram: 40. dies fump- 
Cr mane pulvtr. mtlltpcd, xv. _r_e. j>7>. irj. jv. v. fuperbibit Dr- 
eotfMm t. S*f 4- m. & v. &, fe-und-riiim pro potu ordina- 
rio: f-davit in lacenka per tres dies-, feriando dic 4», a viaefimo 
Dsque ad finem curacionis. Gummata rricuic c, fp. vw. $hfubhmat. 
imbuto. Dolofcspenkusevant-e/unt.-appetit, eSgerit , egerit , dor- 
mki menftruarite Rmm; hatntus mditl Exoflafe* minorei. Uti- 
turX»f«a. Salftf.fmflklM+tti. Prodeat w pubKaum. 

RESOLUTIO. 

Quidmorbi firbfit , intEgitant delbies noerunii, Cmmata, Va- 
leti affecLOnej. 

Siniftre a-kibita hydrti rj» jrops mufta parit mcommoda, «emplo 
ilioram, Priacipis alicujus, & venatoris c)usdem, qui qninquiei imm- 
-b», mgcntes doiores, & artuum Gnmata e-pertus eft ; porrb- ffl- 
vutis cujUKtam , arquc pmtt*, a fidtatore mfecVa.- &c. Utrum ^i-f 
mitinereinterceptus, oiBbus noiammfer-t, & ccu catcinet eadctn , 
Kceitum eft. _; 0 itc utnun^ue accniit , ne $ki in iiinere iMereep- Digitized b/Cooglc 9MAm 

tas,-& obhacrefcens-in.via, una cum reliquiit moHidis ofla erotlatV 
ctun iaie eorum quafi erTervefcat, & io Gummata , atque 7opioi at- 
tolat. Hinc de fragilitate oiltum pluta excmpla proftant poft adht- 
bita perperam $lia. Secl & idem. contingit a L«e inexpertis-,' 
& ita ccrtius huic adwribitur ■ duui ofla modo fubiit ilia , ablau ia 
cortice, nbfirraata autem in penetraiibus. Non mirutn eft , Qium 
non fuilulifle afte&um : uam ejus curlus intempeiUve purgante co- 
hibitus , & lefraroatus fuit ; oeque abhinc in ordinem rediVi poteft ; 
adeo ut fiuflra lint pietumque, quin noiia: imtaBioiut fecundmif , 
qujc pouliminio adhibeittur; prout expeneotia multiptici conftat. 

£6 igitur annitendum, ut concretionesrefolvantur, tandemqus 
per poios quicquid iiilpecti fubeft , aut rdiquiarum , aut £«, elimioetuc. 

OBSERVATIO IV. 

Lucs vcncrca Salivationis crficaeiani cludcns ; hinc 
citra illam ianata. 

S. qmdam P. J/. N. ac- anootum, habitus & ftatune medue, fe- 
rie olim coiorata , Variolis notata; oiim habitior, quam nuric ca- 
pillis nigrii ; taciturnus nuondam ; tempetanter educatus in patiia , 
anaum astatis 14. egit Vmtgt. Anno sctatis if, Betyivm adiit; ama- 
vi t acida impenie. Hyemem egit io HoUaudia ; inde Oalliam frequerl- 
tavit , ibidem diverfii locis commoratus per annum ingentem Aior- 
bum fuftinuit Aono l6$6. qui cum Detirio , Utbargo , Hemipleoia * 
Convulfiombas , per 4. feptimanas durantibus , primb adortus eft ; taiu 
dem etuperunt abfcejjus in cute N6. 26. prccccdente fudore , a pul- 
veribut ex Q. duk. tr. vij. cinnab. £. Diapb. Sal. Abfmth. ad inriden- 
dam vifcidam lympham. Fifiito morbo, rediit circa feftum Pafcha 
in Qemamam: bibit tunc acidulas Dcivactnfet. Anno 1687- excefliu 
commilit tam in vino, quani in %re, & cxtrcitiis equcilribus, quibiu 
aliquoties lapfus ett ex eqiio : aliquot Gonorrbaas virulenias parlus eft, 
quas Cbordees vocant Galli, primam Aono circiter iS88- binas . du- 
rante matrimonio, contraxit in itineribus , Anno fcilicet l6$Z. & 
lCgj. Durarunt.pei 6. htbdomadas, quamvis ailtdu6 medicamen- 
tis ufus Ct>. Pew.intumuit, & Jjn fl ii i ji ? B gi tf i r «un JVjjrf^JJi • )« ( a 

ffibula nefenda freqHentavir. Anno 1*93. Comttx ztractmCepbaliam 
patfa eft ; pufinU, feu nodi in fronte Mariti efnoruerurrt, & fuppuri- 
nintj nullis vei pauciffimis tuDC uftii eft medicamentii i continuavit 
«ceflus. Anno 1693. tinnitum aurium cum obauditiont, poft Pafcha 
dejiuxwnem ad femur finifimm paifus eft ; eodem tempore circa ani 
.margtnem tubtrtula proruperunt. Ufus eft AciduUs EbtnhitfaXis , ab- 
Jiinc Tbermis Badtnfwus. Inter compotationei vicuavit integra vitta 
ad mediam menfuram. Circa autumnum novam dtfiuxiontm ad ti- 
■biarn finiftram paffus eft cum tumort d* rfolw-e. Hyeme dolores pet- 
Jenlit prirao iu pede finiftro , parte tibue- excarni , qui non diu dura- 
runt , potiffimurn noctu affligentei ; venatum nihilombus abiit; brevl 
conceiferunt in pedem desttum ; circa torfum fecundum fpinam tibite 
afcvierunt nocto, ut lachrvmatus fiierit ; interdum ferai fequebatur , & 
-vino indullii ad doiores leoiendos, Anno 1694. vocatui D. D. Zet- 
itT fub finem Febr. invcnit petlem dc.xtrum tumefaftum cumintenlls 
& atrocibu? dcrloribus pet totum pedem ad genu uique. Eodem. 
tempore liolor Metocarpum finiftnim inceffit , ut vii attollere potue- 
rit patinam: circa cubitum quotjne dotuit. Cibos efuriales vomi- 
tureieeit: habitus diruinuttis fuitj color impatluit incederenonpor. 
tuit. Alii quidam Celtberrimi Medici, motbum nonnifi SalivatiQite 
«xpugnatum iri , conctuferunt; '*•*" ■/ 1 ' 1 ' ■'-* * u 

Anno 1694. mtnfe Aprili, prtcmi£To purgante, « ExiraS. Ca* 
iholic. 5. ddc.tt. gr. xv. impofuerunt fifflp/jjirahumeris, carpis,cu- 
bitis , genubus , tarlis , & mctitarGs : Eadem vefpera phkgajin fenfjt 
jn pre cum dolort capitis , pulfu ccleri. Poftridie ftimpfjt gr. vif . 

dulc. c. Tkeriaca : iuter degtutiendum ardorem fenfit in gula. 
I>. atio Emplaftra tejecit, fed 410 repetita fuexunt } tto Sa/ivdf» 
.erupit ad tfeJJ. 7010 mmtfio levis facTta fuit ad augendam SalivaHth 
Btm. gvp & ono repetita fuit levis immcrio; Ulcufcula fupertkiaria 
j^arte dextra oiis apparuerunti quater iuuncno facla fuit ; nyftheme- 
^i fpaqo ad ffiij. 6Jiva excrevit } nodlu dormivit ct parilm iidivavit. 
Dolores ftatim evanuerunt , ut tatam edonttiverit nociem : parca ta- 
men & interpoiata fuit Salivatio, parum quooue pecoBi bibit contra 
Aledicorum adhortatioiies, Duravir ad 27, dies. Ad augeodam S.U 
livationtm exhibita fuerunt ter gtana v. jj. dulc. c. confirv. ltofar.iH- 
de imjguitcr debiiitatus fuit, ut inbseicre remtdiis fy&us non licuerit. 
' ■ : ■'- Sudavit Digitizod by GoOgle Sudavic abhinc oBies lipra fiammtm a DitoSo; potlea ad ptiftinumi 
rediit vicrum, Sub finetn Salivatioms dolocem ferifk «z pede dextro i 
duu pufiulas vidcrunc iufronte, brevi e vanefcente» ; maculam Havam 
videruat inindmloc unde male ominati fuerunt. Ipfo fefto Patchate 
prodiit in templum , bellc valere vilus. Tertii feptimana ii peracla 
cura ilolor iowafas pedeui destruni afflixit cum tuanore, qui huc- 
usque petmanfit. Psnacea Parifienfis Pulvii , afreniicndo quotidie «T*. 
tit 1 . ad 40 .et 60. grana , jntercalando "b\ 1 to dje Aram. CordSm. 
grana iij.jv. v. , doiorem mflulit ; remanfit tumor perbnaciter. Au- 
tumno Anno 1694. macule appacuenint in pcdc destro; pati ubiajex- 
carois forticer premi potjiit abtque dolons intenfiooe; nocnifiarum 
dormic, & lcviter contriflaCiir ; color non cam vividus appaiet. Ante 
4. bebdoinadat cecidit ex cquo , eidem veiped uhil dutorit fenfitf 
poflridic expen dolotis fuit,; vefperi dolor partem intcr rucdiain bra. 
chii finiurj occupavit intenftis , «6 loct , ubi aute S div atioms airam 
. dohtitf applicitis Pomtntis ; Kutier cvafit ; pereadie i fumptis piiolk 
laxantibus evanuit. NB. Antclapfum feofit dolorem humcri, qucm 
fcigori enterno imputavit. Ab eo tempore Mxopbid braeWum Ubo- 
rat , & multo rniouscft desfto. 

D. 17. Ma}i Anno leTot. conveai S. admenfam; hitaris fuit, 
«gregie appetit, bibit vini circiter menfuram, alvut refpondec , pul- 
fus na turalis' , faciie refpi rat , non doJee ex capite , bene dorrnit ; nut- 
hm fenfit laffitudinemi latis carnoftu eli ; fiidat copiofi, prjcfertim 
in volii & plantis pedum * crebr6 narec emungit , 6t firan, Cra 
MCIM fitbavattm elicit, pwefertim cx nare JiniAra: crujtt quoqni 
tempote rnatutino emunguntur , fttiis umguiueu uitui conlperue. 
A pracgrefia hyeme, qui commifk exceMuj, dolor prmceflit capitic 
acutus : tibia dextra , tota quanta efl tubero&i «ctaclum etiam du- 
rifiunum facilc tolerati in medio tret macuit rabr* appatent indo- 
lentes. Acura Parilienfi dolorec pedtun atrocei mitigati iuerantf 
ooctestamen nuniii quiete egit ; autumno abhinc doloie* cedieruiit, 
& hysmc ucvierunt impenfc, fed breviter. 

D. 38. Maji bene fc fc habuit; nocru Melius acunquam dor- 
■ivit hidenus &c ■ »)4> (•' 

D. 3. Junii, invocato Numine Divmo, ctinc initium fecimfli 
Zax.ittvo ex foi femt. 31/. Rhabarb 3/. Cremor. gridij. coo.. c. A<j. 
adde mana. J/. octies dejecit i noclu bene dormivit. 

D. 4. fumpfit m. ac v. fouj, feq. DecoS. Rad. SaIf<epariU. 
$iiij. lignifantt. J/ii. Rad. Chbt. §B. infund. in ao. Libr. vj. coq. ad 
nudietat; c. rtfi. crad. jfii/. in petia. Bibit DecoS. Jrri*. 
darium in pailu. 

D. e. m. ac v. Dccoft. Bene fe fe habuit; dormivit. 

D. 6. a DtcoUo vomuit , quater dejecit : appetiit in pranJio. 
Vefperi DecoHum: non dejecit, tonnina feniit ; inccena non mitl- 
tum appetiit. , 

D. 7. 8- 9- fumpfit iterum m. ae v. DecoSum ; appetiit egre- 
gie; dotmivit, & optime fe fe habuit, nullos fenfit dolorer. 

D. 16. fvmpfit hora fita pulv. milltped. gr. xij. $1/ dttlc. gr. 1/. 
Ejftnt. Ambr. Sicc, gr. iij. Bibit hora. abhinc Dtcodum. 

D. ic. & 16. fumpfit imb £ij. duk. gr. Sj. idb DtcoUam m. 
ac v. bene dormit, ingerit, digerit , egerit. 1 

D. 17. fumpfit gr. iii/. cuni Dfcc3o m. ac v,cruflulje ex naq 
finiftra hactenus emunfia:, non anipiius vifuntur. 

D. 22. fumpfit iiucuscjue j£i/ datc. gr. iSj. c. putv: miSeptd, <te- 
jecit copioie. - --i '■■ ' 

D 23. dejecit copiole cum torminibus, & floxu vtntris ; omi- 
iit dn/c. ' 
D. 24. omilit .5. duk. fudavit in fcamno, ':,.'!: 
D. 2f. repetiit ifidc. gr. iij/. fudavit in fcamno. Haclenui 
appetiit, bibit copiofe Decob). feaaidar. Alvus relpondit, Urina co- 
piofius > quam olim , fluxk ; totam edormivit r.octsm , & in mul- 1 
tam flertit diem ; id quod oiim nuntjuam contigit; color vividior , 
& ipfe habltus crelcete videturj pes dexter, mult6 minor, ne grij 
qutdem doloris percipit. Ex naribus nulla cruftula , nec fanguino- 
lctiti tjtiid emungitur ; fed mancnt exojlofes in tibia dcxtra; parte 
****** «juoque • > 4> f • ■uoooe fuperna finiftri !c cubito dextro Exoftofi reperitur; tnbtrcti- 
la etiam duo, fub cule mobilia , unum in ulna dextra pridem ena- 
tum, alterum iu dorfo , quodacafu ex equo pullulavit, & doier., 
quando durius contrectatur. 

D. 6- Julii ha&enus m. ac v. bibit DtcoBitm primarimn , & \a 
paftu ficundarium copiote ; mane fumpfit pulv. milleped. c, gr. jv. %ij 
dulc, quotidie bis, cer , quacer de/icit, coptofe mingic ; fudavit in 
fcamno per 12. dies: ab initio in fcamno fenlit Dyfpnaam , nunc 
ceftavit. Appetit egregie; color vivacior , & Ipft S. vegetiors dor- 
mit totam no&em ; pcs maximam partem detumuit , excepto o£fe 
tibiK. Coarctetur tibiali ex pelle canina. Cruftje ex naribus non- 
nifi nupec unica emunfta: fuetunt toto cucationis tempoce. 

D. 1 3. cura feliciter peracta eft : bibit vinum cum aqua , & im- 
penfe appetiit; floridus fuit & rubicundus vulcu; ne grij quidemma- 
li fencit. 

RESOLUTIO. 

Sola Cummata tibfec finiftra:, qua olim dolores tmpenle frcvie- 
nint, & Ipfa plane tuberofa, inaequalis , &. juflo grandior reddita 
fitis fuperque produnr hoftem intits lacentem : Etenim nifi in Lut 
Vtntrta non viftwtur , & tam propria funt, atque figna ejus patbog- 
nomonka , ut nifi Oalika Authoribus difta nulfa obveniant in Praxi. 
Accedit tuber quoque pacte ftiperiori & anteriori tihire dextrse eius- 
dem inJolii, Et quamvis nunc quidem blandiri videatur Luts: la- 
ttt nempe interdum per annos , nec ulla fui prabet indtcia , pco- 
rumpit candem ceu ex Eqtto ftojatio virus , diu occulcatum, & fuas 
viculentia; pofl annos demum nonnunquam edlt fperimina, Etenim 
illud in olfium penetralibus, & imis medullis infinuatum hydrOTfry- 
tofm fubterfugilK , exiude apparet, quia non diu poft peradam Sa- 
livationm priflinos in tibia finillra excitavit dolotes tam atroces, 
ut lachrymas pqtienti exprenefinc Deinde, peracti Salivaiiont, de- 
mum Cummata protuberacunt non alio nifi ex feminio $reo egermi- 
nantia cum doloribus atrocibus : Ab eo tempore Panacta equidem 
Parifitnfu ufnrpata fuit , qua doloret mitigati , nihilominus recrudue- 
iuat ; uc taceaai gravitattm , injirmitatem , «tquc tumorem ptdis adg- 
M matofmn; Oigiiizcd D/Google • ) « ( ' 

matoftm ; quse evanelcerent ftmptomata , quamvi» o* grandiut faftum 
ad naturalem ma^nitudinem non rediret , nifi intus viruUmi quid at- 
tjue monftrofi latitaret, Enpcrs autem non eft penitus doiorum , et(i 
hon tam atrociuni , quim ofim. Forte Ptriojteum arrofum , & fen- 
fit exqHifito , dolorum vthemenria, orbarum fuit; uti apud Poda^d' 
cos ticri folet , qui primii annis acutifiimot , pofterioribus autem ob- 
tufos fentiunt dolores , ob dellrudas nimirum & pftii niniis iaceratai 
fibriUas nerveas. OoW quoque, infirmitas, ic atrophia brachii finiilrt 
nil boni portendit. Etenim, quamvis a lapfu ab equo ortum duxe- 
rint , poilridie tamen deroimi fscvire cceperunC dolores, & qiiidem' 
nochirno tempore, qui a lapfu fafti ckius, & ftatim A eo perceptt 
foinent. Nec defpicienda eil feri fubcruenti cum cruftulis ex naribus 
crebr» emundio, qutu obiervatur ab hyeme praiterita , qua in Saxo- 
»ia enormes patrando eommiili fuerunt exceflus. Forte ferpiit Luts t 
&oflit fpongiofa obfidet ; id quod frequenter in maio inveterato ufu 
venire folet &c. 

Serio igitur agitur, dum in tertio modo gradu veriatut malurn, 
atque in olfium penetralibus hofpitatur & abfconditur virus, qu;t 
olim bydrargyrafm fubterfugit , & medentum curas eluGt. Haudigi- 
tur monc aut operte ulli parcendum , hoilisque latitans confimilime.- 
dicamento aggrediendus , quod quamvis parciori manu, tamen lon- 
giiw repetito ufu fuggerendum, ut hac ratione rcmtriii virus nori 
extemplo e corpore iterum exturbari , tcquabiliterque omnia vafcu- 
la permeando' lenfim & pedetentim , quodcunque latet vbeta, fubi- 
gere , penitttsque oppugnare queat. Quemadmodum & hoc conti- 
git poftea in priefenti cafu , ubi ex hujusmodi t}lia applicandi muta. 
ta metbodo profperum fucceifum , feiicioremque eAedlum comperi- 
mus, A\imS. abhinc omnis doloris expers munia fingula uunc iite> 
iterum obiie valuir. 

OBSERVATIO V. 

Lucs vencrea a Salivationis periculo , atquc jerumnis 
fuperatis , tandem fanata. 

Nobila nviim.Bermu ( cujus noman, ftudfr roticco.) 34. an- Digitized b/Googlc • ; 44 c» 

nonim , temperamenti Sanguineo - Metanchotid , ftaturte procene v 
olini rarnoiior, nunc autcm gracilis , & extenuatus , niiiitiam ac ca- 
ftra fecutus elt ab aliquot annis. Ance biennium Partfns degcos ex 
impuro concubitu Gottorrhtxam contraxit virultntam, qua pec fex 
menfes decentus fuic. LMvdani hinc eodem culpac genere peccans 
eadem pcena muldatus elt; fuperventt tandem fponte Ulcuscnlam 
tareinodes juxta balanum ; curacum fefe ccedidit, quod impune, & 
ab omni labe immunis diu vutit. Tacdem dolores ventrei invafe. 
runt, ac noftu preetercim, Uti folenC, molefti fuerunt. Id obGdio. 
iie oppidi in Flandria graviter in brachio dextco fauciatus fuit; co- 
tus nempe cubjtus confraclus in minutias , ac globutis aiiouot con- 
foflus fuit, adeo ut longo tempore a lacfione fragmenta altquot pro- 
dierint ; Tandem verb brachium confolidationem , ac valetudinem 
integram admifit, Ganonhaa fponte iublticic. PrEcgrefla hyeme ge- 
lu acerrimum pertulit, ac pleriimoue noctes infomnes , doloribusac 
cruciatibus diris plenas trameglti appeteneia fuic dejecfci , it ad Ta. 
btm properare vifus fuit. Ante aliquot menfes in patriam revcrfo 
dolorcs quidem remiferunt, at viras, quod carnofas nuper ac mctn- 
branoiasparteslaceftebat , foiidasnunc, acoileasrodit, & depopulaturi 
Calltts , quo cubinu coaluit, manifefte aggrandefdt , & in cumorem 
clevatur, Siniftrum brachium eodem modo in tumorem aiiiirgit. 
Tibia utiaque in mcdio, parte anteriore, fit nodofa ; tumore item 
Otdtmatofo tument circa malleolos pedis, Cieterum totus quantu* 
extcnuatus videtur. Gummata obfident malleolosutriusque pcdis , 
tibiam utramque ; prcctertim Gniftram fterni partcm fupenorem. 

CURATIO. 

D. ~ Junii cum bono Deo curam per HjdrargfTopn aufpicati 
fumus. Eihibui fequentem Ptifanam laxativam. 
f/. FoLfenn. mtm&at. ffr Rhabarb. El. 5/. 

Flor. Rof, paliid. violar. Prunor. Damafi. N6. vj. 
Hetb. fumar, 55 Mj. Stm, Anift 5/. 

' Sal Polfcbr, 317. ' 
Tnfund. C.f. q.Aq; fervcnt,. colatuise, facta mane Ieni ebullitio- 
ne > % »/'. adde Syrup. violar. q. f. 

Slimpiit, & abinde gftie* cum levamine dejeeit, D ; fldi • ) 4( < • 

D. 2(16 5»»;. fanguinis detraximiis. 

D. 3. Balntum paravi ex Hord. iattgr. modiolo Mttb. malv. 83- 
malv. vietar. Parietar. aa. JMB;. Bolliant £. -rfg.f. Balntum , ouo utatui 
per horam m. & T. Acite ingreiTum BAlflR ad ma]oiem humtclatio- 
nem fumpfit. / 
ly. /Vonf. iittf^r. 

Uvar. paffar. ab ariHis rtpmg. SA. Mj, 

Rad. Polypod, ckhor. yramiit. Liquir. raf, 55. JJJ, 

tfero. fumttt. Scobiof, SS. M\. 

ft Rof. pallid violar. 55. pi/. 

3"«». Aaifi , Coriandr, 15. 5/. 

Cbg, e. ^o. /bHf. q. f. 

D. 4. ufus eft Bahlds. 

D. e, ingreiTus eil Ba&ww» ante & poft meridiem. HaAenHi 
bene fc fe habec ; meliusappecic , dormit , pedes circa malleolos tu- 
mtnti atvero olfium tttmor aliquatenus fubfidere videttuv 

D. 6. fumpfit Ptifati. laxativam: dejecit quinquies. 

D. 7. Balato ufus eQ cum Ptifana humiftantc. 

D. g. itidem ufus eft Btfitoo ; caterum bene agitui, 

D, 9. ufus fuit Sa/neo itidem, 

D. 10. fumpfit Ptifant laxativ£ £*/. Dejecic fexiej mucofa; 
aquofa. Duaeexortie, qua: antea vifae nunquam fuerunt, puftulacin 
radii dextri Brachii medio , ac fpina oflis ilium lateris finifiri : quinim6 
dolores, qui antea fopiti, feviunt nofhi. Cxterum pauld appetit , 
(Ba/nri ffpore forfan virut ijiud, anti fopicum, nunc exritatui, & 
c carceribus evocamr.) 

. D. 11. ufus efl Baltieo. -- • 

D. 12- Balntum ingreflus eftante, & pofl meridiem. 

D. 13. ufiis fuit Baltieo. 
■ D. 14. famoht pttulos ex Qio duki, (atits fublimato , ad xx]v, 
mafs, Pihdar. Ctpb. mfc. Hadwmis nullos fcnfit dolores , dormit, 
appeti t ,- fcd ofla hinc inde protuberant : fexies dejccit. Noftu dor- 
mivit; duo phymata, unumiu cofta oifis il>i destra., altcrum pone 
mctacaipum maniis iixiiits dolent , fiippiuantMi, j). 15, DigitizGd L>y Google • ) 4« C • D. If. circa oftavam in Ji/, Untr. Qlii inunii hypocaufto jun- 
fturas artuum , ac fpinamdorfi peHncegram horam. NB. Hodie ad- 
huc bis dejecic , ac effectum pilularum fentir. Pofl mtat3ionem fc & 
jn lectum contulit , ac ftragulis cooperuit, vefperi iniatxtt fj 2. 

D. ieT. noftu bene dormivic, aliquando expergefeclus vomi- 
turiit. Aliquahtulum proftratior eft hodie. Ventef mumiurat: cx- 
Ihuiu nihil novi rterfentifcit ; pranfus eft , atque cirn.ivit heri fatis be- 
ne. Inunxit hodJe.f <■)'. hors gvi usqiie ad nonam cum uimidia. Pran- 
fiis eft >" appetitus tamen non ita vigebat ; fe fe fubmiffiorem perfenfit. 
Circa 4tam inanxi 5/. addidi $ij currentis 5«/. , adeo ut %ij 3S. hac 
vice impenderim , ciim fatis humHiaci mihi videbatur , quod ante 
ptyalitmum requiritur. Noctu pariim ccenavic 

D..I7, nocniparumdormivit , fe fedebiliorem fenfic, juxtagin- 
givas dolorern urentem percipere, ajebat. Occccpit ptjaUsmus circs 
gvam ; noctu fqualorem oris potiiis fenfit. Continuavic ptyalismut 
ad 4cam ; eo miniis invalefcebat. launxi ctcca 4tam jjf. , addidi jj!ti 
51/, Non autem multum dcbilitatus apparebac ; invaluit ftatim ptya- 
tismus; Aeates nonkafixi; appecitus diminutus; nulla patitur iaveo- 
tre tormma. 

D. i8. noflu latis bene dormivic, crebro expult, vix potuit lo. 
qtulibetc; infaucibuserdnrtnffenfic, ac dolorem; lingu:e limbuspu- 
jtttiis exuritur ; gensc juxta dentium commifluram doient, Inunxi 
3E;'. addidi Ji/. -|it currentis ; esteriun fatis bene fe fe habet. Ve- 
Iperi ipfum invilj ; ptyalismtis auctus fuit , ad tb/. expuit , putreolet 
bs, dentes, qua partegingivis jnfiguntur, nigricant, non adeo firmi, 
liec cainen vacillantes. llkufcufo atbicantia hinc jnde apparent. Al- 
vum rite depofuit, hodie largiiTime, mingiti pariim tamen bibic. 
Surrexit; pro cani aliquot tantiim cochlearia juiculi affumpfit; ex- 
tra lechim diutmi fe fc continere nort valuit. 

D. 19. nbcni parum dormivit; faUvavtt femper; debitis exiftlt; 
Saliva putrtt , ac patcr vifcida, turbida, accraifa; hodie, r,uod Sa~ 
fcvath plena , ac perfecta , ipfum non inttnxi i mingit ftifs. Lac tepi- 
dttm pco collutione, ac oUtan amygdalar. dtttc. , quo oblinivit gingi- 
kJM i in. tuura .vocavimut. A feptima marutina ad 7mara -velperti- OiqilizMll/Googl • ) »7 ( • 

nam %xvj. fd&vt «crevit: debilis fuits de orfs ardore , ac dolore 
multum conqueftus fiiit Nonnifi jufcula cum confummath aifumit , 
c. aq. cinam, confeQ. Alkerm. fjr. violar. pro cordtali, 

D. 30. noflu dormivit interpolatim ; faUv.it copiofc ; Linguae 
apex fubtumidus , ulcufaita albicaittia oblident ilium , lingua fubtumi- 
da ; dentes non adeo vacillant; erebri ac fufe mingit j fitit , apperi- 
tus prodratus. Sub vefperam , etfiha&enus non inmtxi , debilisfuit; 
pulfus languidus , Ec.juafis tamen. Os exuritur puKulis itidem , ut 
heri, & fortean pliis falivK excrevit; precjjrella noite usque conti- 
nuavit Sdivationis filum. " .-- , | 

D. 21. noctu dormivit mediocriter : faiivat ftrenue; lingua tu- 
met , ac ardet , apex prsefertim. Abftuli Unteamina , $0 vtfeaa : he- 
fi enim dsbilis fuit; Saiivatio autem fatis cupiofa. Poft meridiem 
f/ummatibus Empl. vivoa. de Rcin, c. $io, addito gumm. ommtmiaco, & 
galbaito , applicui ; ubialia indui ; a nona matutina ad 7mam vcfper- 
tinam $xvj. failv* excrevit; gena finiftra tumet aliquantulum, 

D. 32. noctu parum dormivit : falivavit multum ; de oris ardo. 
re ac dolore conqueritur; alias fe debilem ajit; pulfus naturalis, 
Hactenus ufus confummatis Galii decrepiti, <ju(c nunc averfatur. Ex. 
hibui Amygdalatum , quod avide fumplit. Sativat usque eandeirl 
lymphx quantitatem : de vehcmcr.ti oris aidore , ac dolore conque- 
ritur ; lingua tumet. Pulfus nacuralis. 

D. 23- noftu pariim dormivit ; fufe fativavit; vegetior hotUe 
eiiftit; a 4.U matutina ad tftam cum dimidia velpertinam $xxiij. Sa- 
tiV£ excrevit cum levamine ; pranfus efl Panateli. ex Amjfdal. parac 
c. Amygdalato. Vefperj fitiit : Exhibui aq. pane tofto alteratam eumi 
tertia parte vini oligophori. Vegetior efl, & brne fe fe habet; excep- 
to ore. Sativa putreolet. 

D. 24. acerbam egit noclem , oris vfciie permoleftam. CxK- 
tum Sativ* fiuxus ell coDtintuu; nullam alias, ut nupec , pertcutifi.it 
debiliutem; fuGffime falivavit, & pelvim implevit. 

D. 25. noOu mediocritet donnivic i lipgna tumee, ac dolot* 
Imbo ukufcub aliquot infident. Cieteruui geafe, <jua parte dente» 

fuperioies fuperiores cum mferioribus committuntur, perfinantur , ante ulcufcu- 
lii obfeifc. Faripropter tumorem Lingua: difliculrer poteft: appeti- 
tus vegetior; modo citiiis aiTuniere ac (ransmittere polTet: iitiit; in- 
tegram fpuirione implevit pelvim. 

D. 26. noctu dormivit, fed innuiete , propter oris incommodx. 
Stdivat, filo ex ore sd pelvim produfio ; Ltngux tumor nondutn 
evanefcit; Gingivte ulcerouc ; putreolec os. NiSl conqueritur aliAs. 
Cummata vixdum evitnefcunt. 

D. 27« noefhi parum dormivit; fluit Saliva ex ore perpetim, 
ac ioddinenter, ut integros pelvcs impleat. Appetitut ejTet bonusj 
fed ptopter linguae tumorem cibos transinittere nequit. Motus ar- 
tuum liberior, & expeditior; nullos patitur dolores; fed Guwin.it a 
vix £■ vanefcunt. 

"' D. 2%.faUvat flrenue. Orh ulctra valde molella. Scamnumim- 
mutavi ; Unttamma mutavU 3trem , faca , ac decultitum exttit , i ! io 
infeSa. Exhibui Dea/a.fudorifer, % v j. add./oi. ftm. 3ij. Ter dejecic 

D. %9-, noftu modice dormivit. Exhibui DtcoB. judorif. %nj. 
fudavit per horam. Hora jtia , aut 4U iteravk uidorem. 

D. 30.no&i parimidbriiuvit;jairiViiruiquei lingaf mala infeflant. 
Sudavithodie a DecoQo fudarifero. Topbi adhuc perennant. Vefpe- 
ri feriatus eil, 

D. 31. noflu dormivtt; faiis bene fe fe habet. Sudavitin/a- 
datorio h DttoBo fudorifero. 

D. 32. noftu modice dormivit; /bZif-Tf usque Rrenue, & inte- 
gros pelves implet. Maoe non fudavit , fed vefperi. Os non ita 
exurkur, & ejus iacommoda magis funt toicrabilia. Gimmata non- 
dum evanefcunt, etli itrenue falivtt, Judettme beni. 

D. 33- noftu modice dormivit; Oris incommoda rrutefcunt ; 
fitdavU in fudatorio a DtcoBofudorifero cum gr. vU). fcammon. ppt. Bis , 
' mat «t dejecit : lafliu fuit , ac pioftratus. SaUvat us^ue flrenuew • )49t« 

Symptomata omnia remiferunt: fed tttbtra offinm »it lequanturi 

Malicoli per Dei gratiam detumuerunt. Motus artuum ubctioi : 
nullos fentit dotores j appetitus bonus, & fomnus fete naturaUs: 
dpbtht meliores quidem; nondum tamen perfanatte. 

D. 34. & 36. quievit, Mala oris miulcunt: Salivat tameaui- 
que : appetitus lat bonus. 

D. 37. & 38. dormit, apperit; artuum motus liberior. Heri 
ter fponte dejerit. Sativatio fenGm diminuitur : furrexir , ac locum 
mutare atfect.it. Exfpatiatus absque ullo incommodo ; fummeema- 
ciatus eft : nullum fentit dolorem : motus artuum fatis liber , & Sa* 
tivotio fenfim minuitur : os perfanatur, 

D. 39. noctu dormivit; Ibmnus a fativa, os implente, inter- 
rumpitur : vires crefcunt ; Appetituj valet. 

D. 22. Julii profecrus cfl, SublKterat penttus faliv£ fluiuj ; 
linguse & orisvitia curata; membrorum motus liber: tumorpedunt 
evanuit ; appetit ; dormit : topbus autem pedis iinillri non peiutus 
evanuit; nullum tamen fentit ullibi dolorem. DEUS ulteriiis bene- 
dicat curre peraclsc, quo fanitatis integrce caula exiftat, IpQ honos, 
& gloria in fecula Amen I 

OBSERVATIOVI. 

Diftorfio Oris cum Hemicrania Vencrea. 

Perilluftris quidam generofus Dn. N. N. Solodurenfis , in Eierci- 
tu Regis Gallia: Chiliarcha, 32- annomm, flaturse medise , habitus 
olim pleni, facie fubpallida &c. , commoratus eft in Helvttiet usque 
ad annum a'tatis ic. per quinquennium in Monafterio ad Ercmum 
fuit ; hinc in Gatliam conceilit; per triennium in Collegio , & an- 
nos i*. militia; in ftandria vixit; bis terve febrkitavit , quartanam 
bis palfus, quec ab inicio continita. Anno ifigg. menfe Novembr. 
Conjlutntitc contraxit Gonorrbaam; fupremi tunc Excubiarum pricfs- 
cti munere fungens, diu no&uque obequitavit: tracratus a Chirurgo 
EleSoris Coiotucnfis, intra Cex hebdomadas admodum coavatuuTe vt 
tegta poftea ufus fuic valetudine. 

Anno itf«i, menfe Febraar. ex impura denu& Gononhaam con- 
traxit : officium militare , quo fungitur , tunc iptum ad obGdionen» 
Mons vocavic, totamque jcltatera niilitiam feeutus, malum neglexit. 
Menfejulio llker.% in Glande fuccrevemnt bina; Augufto bubo in in- 
guine dextro putlulavic, St retroceffit ; GBobri Pariftas concelfit, 8c 
tunc demum valetudinis recuperanda; rationem inivit ; permifit fe ft 
Chiruigo de Madamt , cui Regnicr nomen , queni celebrem ajit, 
atque peritum. PoR lepecitam venefeQionem , atque purjrationem , 
balueavit pe* 12. dies; unfti abhinc artus, pedes, brachia , & fpi- 
na dorfi unguento $H ; fecundo die feriatus , iimunctionem tertio re. 
peciit iisdem in parcibus , inaxinie tamen in afTedtis , inguine dex- 
tro, atque balano. Vefperi fucceflic ptyclhmus ; geoa dexcca juxta 
dentium commijTutam txukerata fuit, ita tamen ut femper libere lo- implevuTe ; non tamen fufficientem exiltimat , etfi contrarium teuue- 
rit Cturuigus : Symptomata penitus evanuerunC etiam a principio cu- 
rse feu SattvationU. D. 20. ' Salivationis die Iinteamina mucavit , & 
pofi unam vel alteram potwnem medicatam fanum dimifit. D. 19. 
Sovembr. profectus efc in oacriam leftica; apmilic fuirque per 1 4. dies 
faniflimus: appeciit egregie, & pliis quam aiias comedic, nocuicque 
fecies. Die 10. Dtctmbris icer infKcuit Friburgum & Bernam ad iovi- 
fendos amicos : genio indulgere cospit; bibitvinum hornum CStdfc 
tteitl vocant) & femel ad ebrietatem. D. n. fub vefperam equi- 
tans in nebula, capite non fatis munito , capillicio faftitio leviter te- 
flo , dolorem acutum fenfit ex aure fmiftra ; nihiloininus noftu dormi- 
vit. D. 12. acceflit dolor capitis , feu potius bemicrania , qu« hu- 
cusque, praclertim tempoce noclurno a cta velpertina ultta medium 
noclis pungend» hinc inde , potilfimum tamen fupia ocbitam (ini- 
ftrata afHigit , & tantopere fasviit alitniamdiu , ut quondam mente volebac nominare, nefdveric, 3t mecum /ipopltxU incufTerit. Re- 
diic ex itineie D, 14. Kger. Die l<. au^tfcmtum» cui tamenvale. 

Digitizcd t>y Google dicere cogebituri ionu vomuit, etiam Cwgumu floridi auquid rc, 
jccit. Brev! abhinc a fomno meridiano parsfaciei jinijlra intuinef- 
fiens, refoluta fuit , ut oculutn vix claudere , nec labia decenter ad- 
ducere poffit. Ofnigid interea remifit, fed Auditu perdito: nunc in 
capite tempore nochirno affiigit , & hinc inde compunctiones fen- 
tJuntur. Ignarus cei ge(l£e Exctll. D. D- Reabard fuailt pilulas, «- 
fufum taxans maimatum; vengfcHhnem inftimit; demum pulveres Dia- 
pboreticot ex Diapb. %CH. Tandem verd, detecro morbo, DecoSum 
Lignorum, injuncto fudore fuper fcamno , fuaGt. 

Antequam fiium biftorU morbi , ejusque tradtationis profequar, 
non e re fore cenfeo , 11 bina fequentia Confitia JHedica pracmiiero. 

Confilium Excellentiffimi atquc Celebcrrimi Viri 
J. J. Wepferi, B. m. Avi noftri , eiiam poft ctne- 
rcs veneraiiffimi. 

Generofi Dni. N. N. u. Decembris Hemicrania in finiflro capi- 
tis latere, pridie pHCgrefla Otalgid, vertigo ir. Dccembris cumnomi- 
tu invadens , paulo poft fubfequente Paralyfi in facie , ob quam !a- 
bia non adducere, & vix oculum claudere valet; item ptrturbath 
cerebri, ob quam deliravit, & fe aliqua Memorise labes prodidit, 
Jion tam erroribus in victu adfcribi debent , quam alii caufa;, intra 
Cranium iatenti. Culpanduxn quidem efl iter, non diu pofl abfolu- 
.tam Sativationem initum : nocuerunt quoque neglecius vini horni , 
neglectus mumtionis capitis contra frigus , unde quidera Otaltyt & 
bcmicravite in finiitro iatere caufa extema & occafionalis fuerunt! Ve- 
.riim quoniam hemicraitia vefperi incipiens adhuc perdurat, & fievit 
admedium nortis hucusque; quia 15. Dectmbris aliquid paralytici in 
facie obfervabatur , unde iabia vix adducere , & vix oculum claudere 
valet, idque poft vomitum & vertiginem ; quia nunc auditus aboli- A. 1692. acceflit perturbatio in Cercbro, unde deiiravit , mcmoriie 
-labes obfervata fuk, ut Appplexiam rimuerit ; vereor , prrcter (lagna- 
..tionem lymphae in Cerebro intra cranium $ium non bene cx cocpo- 
-re eliminatusi hsec iuteianea fubiifle, vel l&cem ejus oairiculas, \ym- 
******* jj UigitizGd B/Cooglc 
fus naturalicer fe habent, atvus rite aperta eft: C a fola iympba jtag- 
nante orirentur, nontam diti duraiTent haec fymptomata, aut fi con- 
tinud adhuc lympha acceiliiTet , malum pejus evafiffet- Exacerba- 
tiones vetpertina: funt Luis $rt£ reliquisc. Certe mihi valde fu- 
fpe&us eit ; quia nimis praepropere poft Salivationem ParifiU difceffir, 
OBobr. illam aufpicatus eft; nam venefeclio & laxantia repetitapoftula- 
tuntad uiinimum dies 4. Balneavit dies 12- Inunxit 3, diebus: 20, 
diebwsyaiivafir, ade6 ut adminimumlinteammamutaritO.^.JVMiir. 
hincppft it.circiter Pari/iii difcelitt, ccelofrigido , & bcrea perflante. 

Pltr. Caftcli. Medk. Rom, celebris in Dijfertat. I. p. m. 7. in mor- 
tuLt ab inuntrione $li in Xenodoch. incutabilium Rom£ $io fcatere ca- 
vitates cranii & tibiarum invenit , qiicm allegavi in Exerttt. D. L. A. 
in Apoplex. p. 303. Idem obfervavi in vicinia in cranio Comitis cu- 
jusdam de H. qui fenetiis ex inuntlione %ti ob Luem venertam mor- 
tuui, e6 delacus fuic: Nam ciun fepulchrum. ejus poll aliquot *n- 
nos reclufum fuiilet , ut illic feponeretur lc infans , unus e.\ femulis 
Auiicis dum arripit cranium , ex oftio magno obfervat pulvertm ni- 
grum cum Qio elabi; a fpeclaculo territus, craniam ad me defert, 
ex quo multum fuccuciendo collegi, huic pulveri nigro (aufim di- 
cete) aliquot fifli fuiffe immixtas. 

Sive horum fymptomatum caufa fit fota lympba, five cum^io 
juncla, utililfimam exillimo curam fudoriferam , fuper fcamno pera- 
gendam ; hxc mea methodo eft tutifljma ; illa fecundum Nknl. 
JHajfam impinguantur , ut in alio Illufttifs, Comite expertus fum ; Itfe 
yiennd magno labore fumme extenuatus , & admodum debilis , huc 
Ticiniic delatus , didlte curee beneBcio brevi vites, & habitum ple- 
num recuperavit. Idem apud Serenifs. que n d am Prindpem obiervavi, 
& apud plures alios , & ante annum apud Ptrilluftr. qutndam Dn. Ex- 
ercilns Dnctm , & fuprtmum vigiliarum Maqiftrum. Hic cum ob pro- 
funda & ampla oris lllctra fere per 3. feptimanas nil niit tantiUum 
jufculi deglucire poifet , indeque valde debilitarecur , poft paucos 
dies , fimul adhibita Aaua Vtridi, brevi convaluit , robuftusque eva- 
Ct : & licet praterito autumno Htilbronnd quoque febri caftrtnft tegro- 
tatTet, non tamen moibuiiade reciuduit; UC a Sujs ibi 28' Stpttm- 
brii compeii, Qug- 

• 5 43 C • Quoniam Generofus Daminus N. N. jam fatis ad hanc cunm 
laxante & venafciiionc prieparacus eft, pergendum omnin6 arbitror: 
& fi confultum vobis videtur, hac mea methodo manc hor;i 6ta 
detur Bolus ex Alexiter. Pahnar. c, conferva Rofar. &c. mixto , ouod 
hinc rruTmem, fi in parato fnmet, ad 5/6. 3$, vel quia illud debcic, 
tale parari pohet. ly. Conferv, Rof. r. ji/. ConfeQ, Buglofs. Fi. Tunic. 
SS. 3/. iberiac. Andromacb. 51;'. fl&Jfcori Fracafior, g/. Pulp. pomoc. 
Citr. N6. /. mfc. dtl, 2. Poit horam dimidiam dentur %\v. vel 
hujus DecoSi : nt. /Jpt. Guajac, pumrnof. Sc ponderof, 51/. Cortic, Guajac, 
JfS. «m, Jajjij/*'. f f. RaJ, Jajkjf. C4in, SS. 311/. jem. fccnkul. gii/. 
lncif. & contuf. infund. hor. 12, in Aq, font. JiJv/, Poilea addep.1/- 
/a/jr, major. exac. fflj. Coq, in vafe duphcac, bene claufo hor. 2. Co. 
tatur, fervetut in fcctili , aut vitro ad ufum, 3, Interea paretur fcam- 
tium fudoriferam : imponatur ei facculus oblongus, paleis infarBus , 
tegatur linteo mundo, albo; cyfli iub finem fcamni indatur badliui, 
plenus prunarum ardencium (inilo faepe duas , vel trcs) Cegatur faUfk 
num arcuatum linreis mundis, & inluper culcitrjs denfis, uC calot de- 
tineatur: quam priinum faccus beneincaluerit, Perillujlris Dom, Co- 
lonelius ei incumbat; ita tamen ut capuc excra corpus arcuatum ex- 
fertum habeac , iucumbatque pulvinari i ancerius caput verfus pen- 
deanc lintea munda , ne calor nimium faciem feriac. Incerea foris 
corpori, feu raachinte arcuatae imponantur linceatenera, munda, ut 
caiefiant, quibus fudor faciei, & fub finem totum corpus detergen- 
dum erit, Dum fcamno incumbic , fi calor nimius fit, bacillus unus 
vel altereximattir; fi frigefiat , novus indacur, 4t6 Dum incumbic 
fcamno, faepe reficiattir unovelaltero cochleari hujus Julepi: t/, Aq. 
Scabiof. fumar. fi. acaciar, aa, §i/. ma0er, Diapb. Pil, Re%. compt, 
63, 56. conf, de]Hyaciatb. compl, 3j, Syr, Rub, Id, J/, mfcy cto Relin- 
quatur fuper fcamno ad bonam Colerantiam ; novi , qui ad horas 
2, manere poterant ; prscftat camen brevior mota : fufficiet fotte 
hora. Antequamfea fcamno proripiat, linteis calidis pcobe deter- 
cendus, & poflea in ledlmn calefactum reponcr.dus, & fubinde Ju- 
lepo reficiendus eric : obfervavi in leitum repofitos cum frutitu rur- 
fus fuaviter fudafle. Si e le&o furrexerit , maneat tamen in hypo- 
cauflo temperato, ne.pori claudantur, Sanguisque ad interiora re- 
pellatui cum damno. tfco Vefperi ante 4tam decut£i*S, 3j, & P°" 

4dran- □igicized b/Coogle • ) !1 ( »■ Caufa omnium enumeratorum Symptomatum immediaLi diver- 
fa eft equidern ; doloris nempe furor atque ferocia fptrituum anim** 
lium ; Paralyfeos autem uifluxus eorundem impeditus , uti etiam 
furditacis & Symptomatum Apople&icorum ; pruxima autem unica 
videtur i ferum nempe extravafatum circa ipOtro fubftantiam cerebri, 
potilTimiim autem circa qaintum par nervorum effufum , illudque acri- 
montre haud expers; quia rodit, & lancioat, & olim atrocem otat- 
jrimw , nunc autem bemkranivn effidt. Semper praefens eft canfa ; 
quia nervi ^ti paris funt, manentque refoluti, & perpetuo gravedo 
qusedam capitii, & obtufus doior fentitur; certis autem tempori- 
bus, potilfimum circa jtam veipertinam, rodit, atque pungit pac- 
tes cevebri fenlilei; non qu6d certis tantum intervallii colligatur fe- 
rum extravafatum , fed erlervefcat, & moveatur ftatis dJei horis; id 
quod cum in morbis aiiis , tum vero prfefertim doloribus capitis , 
& hemicraniis hauc infrequens effe folet. Dubitari equidem poffet, 
an non ex motu febrili ftatis horis dolor exritetur ; etenim affe&us 
invafit ab exceffu , & frigori fe fe intempelUve commillt , vix egrcflus 
ex prascedente cura; vomuk infuper , & appetitui (iiit prodratui. 
Praiterea urina in ipfo Paroxyimo copiofa ac cruda , poftea autem 
tinclior & turbata apparuit ; alternis quoque noftibus gravius affli- 
xit dolor; rtuper cum frigore, femper autem cum infolita lalfitudi- 
ne ingruit: quae quidem phrcnomena teftantur de febri. Dubiam 
autem hanc opinionem facit j quia pulfus nuuquam febrilis deprehen- 
ditur, & quarnvis appetitus redierit, qui aljas folet efle proftratus in 
febribus , lumlorainui dolores redeant velperi : reliqua autem fyrap- 
tomata omnia a capite & genere nervofo male affefto derivaii 
queant. Dantur infuper dolores capiris periodjri llne febre ; & quia 
caufa in ipfo cerebro ex paralyli perlpicitur, non opus eft, ut alibi 
in mafla languinea inquiratur. Movetur autem ftatis horis , & sffer.- 
vefrit ferum, non qttia fpiritus animales efferontur, atque fecociunt 
fpnnte: nam non irritati placide conlpirant ad totius lntegritatem! 
■aut quod certis tantum temporibus colligatur ferum; nam perpetu6 
praelens obfervatur exParalyfi, & indeflnenti capitis incommodo , 
Jeu dolore obtufo : fed quia etiam fccundum veterum Medicorum 
obfervata cetti humores cerris diei horit moventur; tujus phrcao- 
meui abftiufam caufam ioveoeiunt Rccentioiei in atbetf. Nam ip 

pleri*. Digiiizcd B/Googlc • >»«< ® 

plcrisque morbis obtinet , ut tub diluculutn ■ appropinquame verfus 
noftrum horizontem fole, oobisque vim fuam vivificam arfundente, 
meiius fefe habeant aegri; recedente autem, & ocodeute, nobifque 
vim fuam fubtrahente, magis ECgrotent : tunc enim peregrinus, no- 
bisque advetfus scther corpora pervadit, & humores exagitar. Pro 
diverfitate igitur hutuorum diverfis diei hnris commoveri & exagita- 
ri pofliint a diverfo Eetheris inHuxu tum humotes, tum fpiritus, de 
quibus elegantillime in CoBegfo Cttriofor, T.entiiius duTerit. PotuTi- 
mum autem humores, ventno GaUico infe&i, ab scthere nochirno 
moveri folent, & exagitari: toto enim die, etfi perbelle valeant, 
tempore nocrurno excruciantur ctudeliter. atque mul&antur Feneris 
nepotuli, tefte experientia. Bt inde forte acrimoniam mutuatur le- 
rum effufum circa balln cerebri; quia nocturno tempore ingruit , (x- 
-vitquedolor, interdum mitiiis , interdum atrorius, pleriimque tamen 
ultra medium noftis, fub diluculum autem conquiefcit. Simplicem 
bemicraniam eapropter non fufpicor; quia ante fuit fanilfimus , nec 
ullos genetis nervoli aut ieri acrioris morbus perpeflus efl , ut hemi- 
«rauia hfec foboles & propago eorum cenferi poflet. Utrum peni- 
tils exhauftum, & expugnatum fuerit fcrmefltum , ego quidcm valde 
ambigo ; mitiui enim Dn. xpum traftatum fuifle , ipfe fatetur Afedi- 
cus, & dubitavit Dom. iger. Pneterea, vixdum peiacta SaHvatione, 
dimifit ipfum, poris adhucdum adapertis, & humoribus in fuuu ad- 
huc exiftentibus tempote brumali rigidiori ; hinc prtepropero itiuere 
iftum fufHarninavit, &particulas venenatas, forte pofthac effluxuras, 
-tepulit, magno recidivae periculo, monente Sydcnhamio. Necenira 
adulantem medicum, nec bumrHmenta requirebat afledus, Anno 
1588- jam contractus. Goaorrbaa enim tum temporis fiftebatur equi- 
denu fupervenitabhinc tefticuli tianor Si.inflamma.tio, quseper 6. lep- 
timanas duravit, Gonorrhasc confeclanea: equidem reiblutus fuit tu- 
mor ; qua ratione autem abadum fuerit venenum , nemini conftat • 
latitare enim poteft diutius, citra ulla fui indicia. Refuscitatum fuit 
Anno j691.mer.fe Fcbntario, & abhinc demum prorupit in nervum, 
* tota Ecftate neglectuni longe lateque graffatum fuit in corpore. 
Tandem verb, peracUs hifce omnibui , humores, qui $_io refoluti, 
adhuc etnat in motu , feu fluore, noiturno & aere nebulofo mi- 
aw rnunjto coagulati, & in motu unpdjti ftagnarunt, £l *)!?(• 

exondiniDt pnmd clrca auris (iniltttc nervum , & propcer acrimoni- 

am acutiilimum dolotem , mox meninges cerebri imbuenCes , dolo- 
rem capitis excicarunt. Denique nerviparir r,fi vel ymi penicus ine- 
briati, refoluci fuerunt, 3t cu.ro his faciei mufculi , auditu perdito. 

Ucrum !{iu! retentus circa cerebrum talia patrare poffit '( Hinc 
putem in cranii & tibiarum poris latitare.ab inunclione fj/i obferva- 
vit Petrut Caftettus, & Excell. D. D. IVtpftr D. L. A. in Apopi. p. 3031 
Generi prftterea nervofo infenfus experientii comprobacur; poteft 
nempe nervis adhicrens concitare mira fymptoroata , vertiginem, & 
perturbationes capitis ; ut apud Illuftrifs. quendam Comittm a W. 
fymptomata -juoque varia fyllematis nervofi ; ur apudMoniaJem in 
Valie St. Catbariu£i rlolorcs autem periodkos, & noBuraos excitaffe, 
non memini , quin fiitlulitle potiiis. Non linunt tamen efle fecu- 
ros perturbationes fpirituum aoimalium , queb aliquoties obcige- 
runt, bis, terve. 

Simplicis feri efFufio quonue dici non poteft ; etenim dolores ■ 
non cieret, nec fuas haberet exacerbationes aiFeiSus, veneni & reli- 
quiarum indicio pathognomonico. 

Indieationes igitur erunc lmb , ut ferum malignum, ftagnat» 
circa bafin cerebri, refolvatur , acque difcutiatur, una. opera nervi 
obflruifb' referentui ; furditati ita, & Paralyfi confutaturf fimul parci- 
cutre , li quae lateant , ^les abigantur , & eiiminentur. ^iibus hoffem 
aggredj , aut inuaiHonibus minus tutum foret : nervis enim & cerebro 
infenfa, & hoftilia, feu inimica obfervantur. Salivationem vecat df~ 
bilitas, vtrtigo, ftapor manntrm , apbonia, impotentia dtglutieaOi, uno 
verbo , mtttu jipopIcAt* : facile enim, motis humoribus, ruajor fieri 
poliet feri circa cerebrum exundacio , indeque Apoplexia. 

Utramque facit paginam tttra fudorifera , qure fores , JjJ» pricclu- 
fas & humoruni fiuxui apperitint f Aagnantem lympham refotvunt, 
fimut venenum $reum expellunt, 

Utatur igicur DccoSo antivtntrto Frid. Hoffm. tanquam fpeciSco 
m. ac v. fudet fuper fcamno , maneat in hypocaufto , & bibatDecoS. 
r Kimdariitm vel GtW, Sajjafr. Suppetias kteattovcUtntia, frStmes, 

- vefica- Dinitizcd byGoogle • VfS C • 

vtjkateria, /ijrfimli in nucba , dyjtem , mijlkatoria, pciSttbia ,. non 
neglectis refolventibus , atque difcutientibus externis. Sacculas fale 
& Baccit Janiperi tepleflit, calide imponatur parti paralyticse. Cu- 
ram claudet purgans mannatum , aut Piutl. Ctpbaiiae ; abhinc vtttefe- 
8io in pede. 

Diarium fuperftatum, progrcflum, atque curationem 
morbi Periiluftris atque Gencrofi, initio hujus Obfcrva- 
tionis baud nominati D N. N. a Parcnte 
meo cominuacum. 
D 27. Jantiarii Anno 1692. conveni generofum Dn. Pallet facie, 
extenuatus, parte finiftra faciei refoluta ; oculus non poteft claudi , 
& manet imniota palpebra inferior; diliorjio quoque oris appatet ; 
furdafter ex aure btfa- ; vociferantem vix exaudivit , claufa dexttai 
in meatu auditorio nihil confpicitur ; nares naturaliter funt humida; ; 
vonnunquam fternutat ; gena finiftra tumet ; nullum fentit dolorem 
tx artubus prwter lamtudinem , dum fasvit dolor ; alias alacris eft ; 
vlanduta maxiUaris dextra tumet inftar fcrophuU; olim exulceratam 
juifle ajit , & ante contagionem talem cxltitiue ; appetit pariim , 
non fititj alvus ex quo fudac, pigrior, proin hodie clyjierc uiusfuiti 
doloi capitis hora SJva vefpert. incenfus tuit ; perpungit ufque addex- 
tram capitis partem; pulfus Aurina naturalcs. 

D. ag- Januarii hac nocte meliiis, quam hactenus unquam dor- 
rtiivit ; non doluit ex capite , nifi circa f. tam matutinam ; Urina no- 
cturna pallida fuit & cruda , matutina autem coloratior cum feJimen- 
to.; pufius naturalis. Sumplit DecoQum, & fuper fcamno egregie iu- 
davit heri atque hodie. Toto diebelle ie fe habuit; apperiit inptan- 
t!io. Hora +ta DecoQum funipfit , & folita hora dolor rediit ; nona 
■dormivit, qua alias potirlimum ffcvire folebat dolor, 

D. 29. noftu non dormivic propter dolores .capitis; hora fti 
remiferunt ; fumpfit DccoQum & fudavit fuper /camuo per horam cum 
dtmidia largiifime. Aq. Reg. Hun^ar. lavi partem finiftram faciei , 3c 
iitcculum liccum calide impofui' ex jtm. Cymiti. fior. (ambuc. Bacc. 
~'-d'^er.fak)^eo, Appetiic hodie, & vegctior fuit. Urina, uti he- DigitizGd tiy Google •')«<• 

ri , in piroxysmo pallida & copiofior, p6A tinclior. Sitmpfit &y. 
fitrem; vtficatoria applicui carpis. Circa <,tam rediit dolor capitis-, fed 
ibnge rnitior; ivit cubitum hora jma. 

D. 30. hac noftebene dormivit; mane nullum dolorem ex ca- 
pife fenfit; dormivit usque ad ftam. Bibit DtcoSum t. £. trudot 
egtegie fudavit fuper fcamno per boram c, dimidia: in prandin appe- 
tiit , fed parum comedit de capella afla ; vefperi pofl ^tiam fe fe infir- 
miorem fenfit , & jam dolere caipit ex capite; Utina, uti heri , tin- 
dtior fuit mane , & pliis quam heri. Sumpiit Decottum cum £. crudo 
paratum , hora 4ta ; hora 6"ta cum dimidia ivit cubitum , dormivit 
lisque adgvam; dolorem es vejicatoriii knQt capitis dolor aoa 
gravie fuit. 

D. 31, Januarii circa umam inquietus fuit , & infomma, 
feu fubdtHria habuit , furrexit , & iterum fe fe compofuit ; dbrmivit 
abhinc usque ad ^ram matutinam. Ur ua non admodiim cruda appa- 
ruit. Sumpfit DecoB. ante & yo&fcamni ufum j egregie fudavit per. 
boram cum dimidia, & abhinc quoque inletro; dormivit pla ide us- 
quead ^nam; e.iperre<fhis fenfit trcmorcm labii inferioris( nec verb» 
fiatim potuit proferre \ ftatim tamen melius fe fe habuir, Surrexit, 
Apranfuseft jufculum; a piandio malehabuit, vtrti^intm fenfit, laf~ 
fitudintm, fenfum formkationis in manu dextra, atque jluport m \ lingua 
titubabat: varia excitatoria , odoramcnta , frtttiom, inccjjils , &fpiritao- 
fa pro coilutione oris adhibita fueruut. Poft horam feofim melius 
habuit. Nodlu fumpfit pulvtr. cepbolic. ex pulvcr, March. fpec. Di. 
ambr. cinab. £. 

1. Febr. egregie dormiviei hora ioma, 2c!a, & f ti experre- 
dus urinam reddidit, quac nunquam pallida, uti nuper, fed tinclloc 
apparet; mane evigilans ne gry quidem mali, vel doloris fenfitj ap- 
petitum vigere dixit. Sunipfit putv. Ccpbalic. Hodie inducias de- 
diuius; in prandio appetiit , non fitiit, neque bibit, praiferlim noftci 
hqucla nonnihil difttciliorvidebaturj vefperi lufit chartisi parumrlulo- 
lisfeafiti fumpfit pulv. Cepbal.; ivit cubitum hora 7111 acum dimidia. 

D. a. Februaru hori loma urinam reddidit, dein 2da, & ft* 
matutina colofauoi , non tindram ; dormivit ante & poft, me.diarq * >«o c • 

nbftem, ftd evigilarts fenfit compunctiones in capite; manc pulfus 
noonihil. exciratior videbatur. Quia plenikmium hodie cum Ecclipji , 
a fcamtio ablllnui; DecoSum dedi hora tta , & (tragulis operui ; in 
prandio appctiit ; veipe.idoluit ex capite, fed remiifius. 

D. 3. Feh. dormivit bene , eviyilans tamen dolorem fenfit c.ipi- 
cis *, a potione fudorifera fudavit in fcamtio per horam ; in prandio ap. 

tetiit; Iternutavit fponte, & mucus fluxit e naribus; alvus heri atque 
odie tefpondit, Prpefcripfi Empi. ad Saropbul. */. Cum. ^rc 7a- 
Camabac. Ctraf. S3. 3/. fem. flapbisajrr. Eupborb. 35. 36. Coiophon 37. 
fotvatur Cum.^c. c.Jp. vin vel «J"to. Reliqua ptiiverif. incorparentut. 
Veficatorium NuchK applicitum egregie opcratum, fed circa Ctam 
inligniter doluit ex capite, ut decumbere cogerecur; Urina quoque 
copiofior ctpallidiornuxic 

D. 4. Februarii noftu doluit ex capite; nihilominus fatis bene 
dormivit ,■ Urina mane coloratior , quam vefpertina. Sumpfit Deco- 
Bum , & fudavit fuper /i-jmwo pet horam; uon tam bene legit, utro- 
que oculo aperto , quam aitetutto claufo. 

D. c, noclu interruptim dormivit usque admedium noctuj tunc 
feviit dolor capitis usque ad idam matutinam, qua obdutmivit, 3r. 
usque ad ctam dormiviti fudavit fuper fcamno , poltea dormivitper 
duas horas ; in prandio appetiit, & bene fe fe habuit ; ante ^tam ve- 
iperi doior capitis rediit cum frigote & tremore, &. infigniter ficviit 
ctrca 7uiam; fumpfit jufculum, & ivit cubitum. 

D. €. Ftbruarii noctu bene dormivit; fumplit DeeoS. m. atque 
V.; fudavitfupet/cumBO egregie; fameucusfuitinprandio; vefperide- 
di &em ex Cbin. Cbin. 3B. Cmab. £. or. v. fi. %c. sr. iif/. Loco coma: 
fumplit jufculum, dolor hora fta rediit; nnn dormivit ufqiie ad 
3tiam matutinani ; circa medium nociis impenfillime fa;viic dolor fu- 

Era nrbitam dcxtram acute. Veficatorium in nucha in fonticulum 
iit commutatum. Ter bibit noctu ; crebro minxit. 

D. 7. Fehuarii it Decotlo fudavit. NB. DecaSum hodie cum 
£io & o". otdinatum fuit, egtegie fudavit; urina fpiceafuit & copio- 
fa, eciam rriatucraa, qua; alias coloratior evafit; eforiic-ante pran- »;«■(•• 

«ium, & avuliff.me comedit; vefperi fumpfit DtaOm, hodt* 
natum; rtyfcmn pncmiGt; fob ingreiTum kA ^Unh t>fu. fint 
hodie vegcrior fak, & fiimiiis incelfit; beoe docmivrt, & dolocew- 
'guus; mukiim minxit. 

D. 8. fumpfit DtcoStm ante &poft frJorimi; pranfus eft ftinaco; 
c. appetitu ; a pcandio non tntim fenfit artuum firmitudmem ; (ump- 
Ct clyfiercm; fcmper tancillum doluit es capite ; vefperi cum irigore 
intendebatur, «cdrw 7 mam&vik s Dedi pil-Uij. Ihtriac. «rirjr.; «* 
cubkum hora 7 ma cum dimidia; ftatim quievic, Bt dolor poft pn- 
nium fomnum ceffavit, 

D. 9. Februarn Sti experreftus vegetus apparuit ; fumplit DtWM 
8um & fudavit fuper fcamno ( urina teropore paroxysm. fempet co- 
piofaeft, &pallida >P ollea tioftioO pranfus eft cum appetitu ; circ» 
ftam dolorfimftraparce capitis, fed brevis; cornav.t; ufcs ptdtluvto, 
ivit cubitum indolens ; dormivit usnuc ad primam. Doiuit ex ca- 
pite per horam . 

D. 10. a fun.pto DecoBo fudavit egregie ■ fumpfit WbAJ*» 1 
turam confort, k. Aq. card. b.fumaT. fi. Acac. Sfi. Jij. mayfitr. 
Pi/. Rcv. complet. 55. 5fi. Ciuab. f. w. *». con/eff. 3*. 
nrp. J&jfc H. mfc. Pranfuseft modice; wmpfitcJ#eww ; vefpen 
quoaue fudavit fuper fcamtto , doloris expers fuit ; dormivn usque ad pn- 
wam, tunc dotuit «c capite, poft mediam horam lterum obdormiv.t. 

D. n. Febr. circa ttam adhuc doluit ex capite ; fumpfit Dtco- 
8um atque fudavit ; dolor inter fudandum evanuic f pranfiis c. ap* 
petituitora^a bibit Dccaftum , fcfudavit fupet (camo per horam, 
fternutavit, feufit tradtionem in aure finiftrai Vefpen parum doluitej 
capite, ccenavic , dormivic , ciica primam usque ad 3tiam doluic ex 
capice ; alias bene dormivic. : 

D. 12. fumpfit Dccoitum , fudavit fuper fcamno m. & v. ; pranfus 
eft c. appetitu; Vefperi nondoluit ex capite, neque noau; adven- 
taront Nobdifs. Dn. Fratres, 

D- 13. Ftbruarii fudavic a fumpto Decoilom atque v. ; benepran: 
fus, toto.die bene fe fe habuit; non doluk.tx capke, neque vefpe- 
ri> neque noitu. D. 14- Digitizcd ti/Cooglu D. 14. fiidavit k.DecoBo m. ac v. largiter ; uri hiiiftenus, benfe 
fc fe habuit ; ftej-nutavit fsepius ; dormivit nocru i ance. iiaiam 
ejtperredbjs , pariim fenfit doloris capitis ; alvus rcfpondet. 

D. i^. fudavit in. acv. fuper/cawio ; appetiitj alvus relpondie* 
yefpeti caput grave& obtufum; dormivit egregie. 

D. :6. fudavit fuper Jcaimjo m. ac v. ; bis dejecit; appetiit ; bene' 
fe fe habuit ;. melius me hodie audivit aure finiltra ; dotmivit, fed 
cum infumniis turbuleutis. 

D. 17. Pebruarii m. atque v. fudavit fupor fcnmno ; famelicus 
fuit , fed languidus ; dormivit cum infommis ; urina pauca nunc fk 
rubra, ex quo dolor capicis ceftavit. 

D. -°. Februarii hactenus nullos dolores capitis fenfit; dorrnivit 
nodu ; appetit ; fod manet Paraljjis finiftra: faciei panis ; difficulter 
audit; noftu infomnia habet turbulema, pralertim rirca mediutu 
nodis, nec tam quiete poft, quam ante mediam noftem dotmit. 

D. 21. fudavit m. ac v. fuper fcamno; ufus ellmane DccoSocum. 
$io; vefperi autem, omilfo £10 & quia dolo.es capitis plane cefla- 
rtmt, nec nili Paralyjii fariei fupereft , cui §ium miniis quadrare 
cenfuimus; unde rehquum curae jimplki Deco&o lignorum abfolven- 
dum , propofuimus. Bene dormivit usque ad primam, tunc urinam 
reddidit, bibic, abhinc minus quieti dormivit ; caput obtufumfuit; 
non tamen dolorem nominare potuit. Hodie tres puftuU ia tegione 
lumbocum juxta fpinam dorfi apparuerunt c. pruritu, qtta: hac nocte 
^cborem fuderunt. 

. D. 22- Februarii fuaavit m. ac v. fuper fcamno ; i fudore caput tfc- 
viusfuit; palletautem facies, &Olaniula AJaxillaris eadem ; pufluU ia 
dorfo ichorem fuderunt ; fed melius audivit hodie ; dua: puftuU jam 
ficcantur; nuper juxta fonticulum in nucha quoque puftula inftar vari 
apparuit; appetiit. Noclu dormivit usque ad primam ; detn per me- 
diam horam vigil gravitatem capitis cum nonnullo dolore fenfic ; poft 
2dam dormivit usque ail f tam cum dimidia ; fubinde tamen evigilavit. 

D. 23. fudavit fuper /c<wnwo a DecoQo-lignorum firie ^io &£. ctw 
do, quod tamen rcpetendum, e re duximus; vefpcri cum ^io & q-. 
paratum fumpfit ; .dormivit fine dolore a noua usquc ad primam no- □igitized b/Cooglc • )«}(• 

dis cum dimidin ; rvigilavit ad reddendam urinam ; poflea caput gra- 
ve fuit , & doluit Id frortte attaclu , nec pujiula in dorfo exaruit ; a jtia 
usoue ad <,tam donniv t ; evigilans capuc adhuc gravacum feniit. 

D. 24. Ttbruarii Anno 1692. fudavic a D«o9. c. jj?io& £.m.ac v.; 
noftu bcne dormivic absque dolore. 

D. ^t.Fffir. a Decoito cum ?io & J. futtavit fiiper feamm m.at- 
ijue v. ; bibic infuper NB. DtcoQum Sajfafr. c. $io pro potu ordina- 
rio. Exfcidi tumorem juifta Clatidulam MaxtHartm , quem fleatoma 
fuiiie comperi ;foUiculum egregie feparavi undique, tiui materiem fe- 
baceam contintiit ; fere ad ovi coltrmlrini magnitudinem acceffit ; egce- 
gieappeiiit, &noctu fine ullo dolore bene dormmt, quod NB. Qc- 
coSo c. $io tribuo. Sponte fudavit noQu. 

D 14. Tebr. fudavit iterum m. ac v, c. !£ii DecoEfo; nullum do- 
lorem ejc vulnere fenfit ; vefperi poft fcamni ufum in lefto diffluxit 
fudnre , & fe fe inde fortiorem fenfit ; caput quoque fortius ; efurie- 
bat; dormmt abhinc cota nocce ; poil 2dam reddidic urinam, inde 
dormivic usque ad ficarn macucinam; bibic duo vitra. 

D. 27. fudavic a Deco5o m. & v. ; bene fe fe habuit ; copiole 
dejecit ; noctu minus dormivit propter fonticulum. 

D. 28. m. & v, fudavit ; belle fe fe habuit ; cotam noftem edoiv 
miyit ; manet diftorfio oris. 

D. 29. fudavit fupet/cnuiHO m. & v. large ; noctu egregie dormi- 
vit , fed doleut attaetu omnes partes refolutsc j puftuU 111 iforfa evi- 
pueiunt , nec ex ulla parte dolet ; meliiis audic iiniftra. 

D. 1. MartilAnao 1692- fudavic m. ac v. a DtcoBo; tardiiis ivic 
cubitum ) hinc cum infomniis dormivic i caput adhuc debile feofit. 

D. 2 fudavit fuper ftamno m. aCqtie v. ; impinguatur , etfi pa- 
rum eomedat; vulnus in maxilld hcte ad confolidationem properatj to- 
ta node dormivit. 

D. 3 fudavit a D«o5o fuper fcamtio, additis $io .& cruia 
tam DecoSo , quam potui ordinarioi toto Jie validior fuit; dormi- 
vit iwque ad umam ; pofiea doluit ex capite-usque .^tiam, quod 
a 3bus feptimanis nuoquam concigit ( Hodie pleiulumm fuit.J Poftea 
bene dorminic uscme ad ficam. ^ OifliiizMB/Google • >««(•• 

D.4- Jtiartit i692. fudavic m. acque v. taper feamio\ bene fefc 
habuic; vefperi circa ficam fumpflc cfj/hrem; nodu bene dormivit, 
nil doloris fenfic, 

D. f. fudore difHuxic, inde bene fe fe habuit; fed maneC ori« 
difiorfio; vuinus confolidefcic ; nocle fiepius evigilavic absque dolore- 

D. 6. fudavit m. atoue v. ; bene fe fe habuic : dixit noftu circa 
6tam fe fe iofitmiorem, & caput gravius perfentifcere , nec dormi- 
re quiete poA undecimam ; dormivit tamen usque ad primam cum. 
dimidia , poflea usque ad jtiam. 

D. 7. Marin Anno 1*92. fudavic fuper/camno a DecoBo c. %lo 
& 5- , concinuacurus ita per Martium meniem ; bene fe fe habuic ; vui- 
nus pene coaiuit. Valedixi. 

D. 7. Junii Anno i«92- fcribic d. d. 3. Monjitur U Cohnet tft 
parfaitement bien refiitui , bors la boucbe ; cependant tUe va de beau- 
coup mieux ; il part aprit demain pour ?JJftiff{rS : quod iatine ita fonat : 
Dn. Colonellui opcime reiritucus, excepco ore, quod incerim mulc£ 
tuelius fe habec; profecturus eft petendie ad Fabarium, 

D. 1 1. Junii in itinere ad Pfejfert ipfum vidi Scapbufi*. Vege- 
tns ell & betle valec , excepCa Paralyft faciei , quac eadem : a quatuor- 
decim diebus pujtutx in virga , ct fcroco apparuerunt non proba: no- 
tx ; cum nulla rem fe habuifle dejerac : fuali jlq. divrnam Fernelii. 
Pcrrexit ad Thermas Fabarias. 

. Epitomc Relponforiarum Parentis mei ad Medi- 
cum qucndam ipfi familiarcm , Perilluftr. D. C0J0- 
nelli N. N. naturam morbi 
defignans. 

Befluxiont, quam vocant.in itinere pec nebulas, capite mi- 
niis munito , fub vcfperam excicata , nemo dubicat ; qui ratione do- 
lores noSimioi ptpererit , dubitantem Curatio morbi cetciorem reddi- 
dit, ut non ampiius necefle fic, remedia Parifiis repetere. 

OBSER- Digiiizcd t>/Coogle • )«((• 

OBSERVATIOVII. 

Dolor capitis vcncreus Salivatione fanatus, 

Ctmofi cujuidam D. djlllanht ttxor , 47. annonim , cui me» 
flrua jam ab aliquoc annis dcfecerunt, bemkranU obnoxia fuit, tt 
Ceu defpumationi , quam tQ5 ® ttttllrf vocant , cum pultulis in pat- 
te tapitlaca fuppuram, & exulceratione feciei , glandularumque colli 
tncumefcencia ; duravit dolor per triduum vel quatriduum ; interdum 
diuemanfit; inderdum rediit tntra dies g. vel 14. Ganorrhceam con- 
tra.\ic ex marico, cjua materiam flavam, fubviridem , craifam per 
muliebria escrevic ; fubflicic fiuxus , pracfertim ab Injeitione, fic re. 
-diie fponte fui. Tlierntas adiit noftras. Menfe Majo Anno 1693. 
tertio infenus die fubfticic fluxus ad miraculum usquc. Tertii heb. 
domada acceflit maritui; poftridie rediic idem fluxus eadem vehe- 
mentia, copia, &colore, absqtte ardore, exulceracioue , atoue do. 
lore, magis fubviridis, quam flavus ; Cfeterum opcime valmc; vil 
quinquiei balneum rcperitt, & ilatim perfanata fuic, fic fubflitic ad 
hoc «sque momentum fluxus ; dolere cccpie ex capice 14. dtes cum 
hotrore , antequam ad fbtrmai pervenit, uC vedHonem in rheda viz 
Tolerare potuerit: non melius fe fe habuit, quam in balneo : du- 
ravic dofor capitis toco balneatjonis tempore, ut dum alii exhilerati 
iuerunC, ipli decumbendum firerit in ledto. Dolorfuit in coto ca- 
pite, quafi ulcerofus, non pungitivus, nec ardens in fincipite, di- 
.verfus i priflina bemkrania hteris dextri ; abhinc pervafic mufcutoi 
-Colti; dolor fuit conftriiSivus , qui non diu duravit ; favi &. acbora 
apparuerunt, uti olim. Kediic a Thermis fanuiima ; Kediic attcem 
dolor capicis hebdomadaCim bis , incerdum quotidic. Heri fana evi. 
gilavtt: circa nonam dolor capitis inceflit cum horrore, attvue fiti : 
parum pranfa fuit; fub quartam fteviit dolor impenie lancinans fe. 
cundum colii mufculoi ad fpinam dorfi, ut collummovere nonpo. 
tueric ; C auditutn minus acutum habec a longo jim tempore. ) Ilra- 
chii dextri ftuporem fenfic : non donnivit prec dolore usuue adquar- 
-tam matucinam j abhinc dolorcm nullum perlenfic ad haric usque 
horam, qua ipfcYm conveni. Conveni autem d. 1. Stpt. An. 1S93. 
decumbentem iavcni. Nunc n e gnr q uidem doloris percipic : pu- 
n****»*n* ftulec DigiKzed ByGooglt: « ) a C » 

ftulae hine inJe in psrte capiliata vifimtur , etiam vcrfiii collum ; ma- 
teiiam fubflavam indar furunculorum fundunt : CKterum pancraticc 
valec; urina hodienu tinftior eft, & curbata. NB. Chirurgus prae— 
milTo infufo laxativo, & llngulis 8- diebus reiterato, fualit DecoS. 
Jtad. Taraxac. Acttof. Herb..vioiar. dgwnon.Plantag. acut. & lat. Rad* 
Sympbyt. ; ad menfur. C materiei una vice escrevit. Ab ufu Dtco&i 
meliusfe fi habuit, & pinguefacla fuit; fluxus dimmutus, aon ta- 
men penitus cefiavic ; fub finem in lila diJuci potuic 

D. 2- Septembr. citca prlmam uoftis rediit capitis dolor , minui 
acutus, quam heri manc ; horripilationem fenfir, & fiibfecutus eft 
fudpr; fuafi Pulv. Ctpbalicum. . 

■ D. 13. Septembr. iovifi Nobilifs. Matronam ; poftpMex£*f>vi3. 
Catbolk. & dojc. 55. gr. xv. ,fump(it m. ac v. jwfo. miUepcd. 3fi. 
$.du/c.gr. W.;,fuperbibic Decdttam fitfep.;& m. ac v. balneavic pes 
horam, 9. dies, Iiaclenus dolor capitis rediic fingulis fere no&ibus 
hora circicer 71111; duravit pleriimque usque ad 4Cam macucinam 5 
poltea prscter laffitudinem melius habuic: tubercula fcrophuiola hicc 
inde jnter mufculos colli tangumur; ulceta capitis fere cxaruerunt ; 
dolor rirca aures nuaii perforans fecundiim mufculos colli totum 
fincipUC occupat. Hcri, omnTo balneo , fumfit laxativum ; nonap- 

Secitt; urina ab hefterno laxativo tinctior & craifioc; non bene ha- 
uit ex flomacho, & toto corpore. Inunxi juoetucis fingutis 5/. 
Unguent. )lis. . 

D. ra.. Septembr. urina adhue tinffior. & rubra : dolor capifis 
non adeo fuic acutus ; ted male undique habuit. Heri de pullo co- 
medit. Inunxit hodie icerum juncruru iiugulis 3/. 

D. 14. i<- & 16- perrexerac c. Unguent.. 5/. fingulis articulu 
inungendo. . Vefperi pruritum gingi varum lenfic , & intumefcentiam 
genarum, faUvare cunc ccepit ieniter; noiSu non dormtvit propter 
tenfionem mufculorum Mafloideorum, 

DV'17. dente* vacillare cceperunt, Lingua intumefcere. Hodic 
adhuc unguento ufa fuit: toca die maleJiabuiCi noflu pacum dormi- 
vic; circa jtiammatutinamvixloquipotuitprsedebilitate. NB. tf.fri- 
itioucs fulunuit , infumpta fingulu vicibus ungaenti imcid md. 

D. 1%. »J«7C» 

D. ig. tumor-Lingute ac genarum continuavit; rablum inferiu» 
ulcufculo obfefliim albicante ; fativa ipifla eft ; fcetet halitus ; pulfui 
debi!is,iutfolet efle; ucin» hucusque crafla & rubrai: czeterum bdlc. 
fe'ti habet', nid quod vix poilit elfe extra lectum; caput quoque 
grave fentit, prtefecam circa bccipub 

D. i. Oflobr. invifi Nobilifi. Matronam; exquoabfui, ingentent 
ferifit acdorem ex ure, & pliii quiim iliii/. vel ibifl/. nyctlicmtri fpa- 
tiojativavit; Imgultui nuperbreviceflavit; dolor capitii rerrufit fta* 
tim. Nuper Diarrhceam habuitper unum diem, heri abmtleruntlin» 
teamina %lia : frlivat adhuc copiofe; efurit, fed comedere non po- 
teft i fitiit , nunc remifit ; urina tenuii , fere naturalis ; os mundum ;. 
Aphttuc difparent, fed rutilant labia & genee. SuaG continuationera' 
Di£t£ uiquead 30. SaUvationis diem ; poftea fudorem per ocriduum. 

D. 7. Otlokr. ipfam invifi, Salivavit per 22- dies indeiinenteri 
fiidavit fponte a f. vel C. dk-bus ; heri ceflavit Salivatlo; lingua ad- 
huc tenera rucilat: appetit egregie, fed nondum poteft manducare; 
alvut rederefpondet; nodtutene dormit; ( SiC glailbeillliCyt) \0\C 
ttiit fO ttPrji im £opff tft ) ftatim a Salivationis initio graviores dolo- 
res ceflarunt ; poftea fenfim evanueiunt ; jam ante odtiduum dolorei 
ceflarunt penitus. Ha&nus fafla eft, fibi nunquam per totam vitam, 
tam bene fuifle ex capite, quam nunc a peracta Saiivatiant. 

, Ex quibus patet , qtidd cum ma\i puUitiei etiam circa capitispir- 
tei potiiTimum innidificata fuerit, Mercurius mobifitaris fua: dotibui 
ex Aorcretrunco per inde refto tramite aflurgentci Carotides maxi- 
me commotui, licet magna fui parte Solivatioitis ope brevi icerum 
i corpoce eliminatus fuecit , locum pnccipuc affe&um a(Tidu6 con- 
tingendo, labetn penitus extinguere valuerit. Cui quidem extirpan- 
da: %ium Bt ance enatam Salivarionem interne ufurpatum, opem 
fuam contulifle, verofimile Tidetur. □igitized b/Cooglc : OBSERVATIO VIII. 

Gonorrhaa inveterata , ubi B. m. Pafentis mei , Inun- j 
' tlibnes inftitucndi, ufitat«oIiin rncthodus 
defigriatur. . . . , 

Xobilit qtad&m Vsr &c. ante leptcnruum Gtmorrbaam contraxit vi~ 
ruicntam c_\ impuro concubitu. Curse fe fe cujusdam commiilt. Noo 
diu poft iter plurium leucarum perfecit. Subi_.de malum recruduit, l 
nec usquam penitui ficcata fuit viroli tabi camarina , quiii perpetim i 
humor quidam prodiic cx Glande. Interdum croeatari videbatur: 
ucina; nuper iincerus aliberaliori vini potu cnior fluxit, qui ance . 
Cobibitus fi.it. Conqueritur alias de levi quodam dotore , mod6 has, , 
jnodo illas partes lancinante. dolet prfcfertim in fine miftionis circa 
collum veiicfe: fubinde humor, fed pauciifimus prodit ; mterdum 
ceii glutine quodam occlnditur , 5t quaii obfignatur oftium urethrar, 
Dolorem tevem nonnunquam fentit in inguine utroque , qui nonnuo- 
qmm ad linKVrum usque tetliculum extenditur. Dotet infuper iure- 
gione Lumborum. Caeterum bene fe fe habet. 

Confilium. .1 

AfTeAum, quo Xobilis Domhaa jam a 7. circiter annis tenctur, 
uTe Goaorrbctam inveteratam, vel exinde colligitur , quiaab hacLa- 
bes originem traxit , nunquam autem perfecte ianata fuit ; quin usque 
aliquid viroii fordidse proilaGc erudarunt per Urttbram, ut nonnun- 
quam vel Guttula puris profluat , crebr6 autem oftium Urethra ceu 
glutine quodam obducatur; id quod in hu)usmodi Goaorrbais iave- 
teratts fscpe faepius mihi obfcrvare contigit. Frcquentiifimc curafi- 
niftre fuccedit , ii antequam perfefte perfanata fuit , iter plurium leu- 
carum cquo perficiatur ; quoniam equiiatione parj atfedta laceratur , 
& ita vulnus refricatur ; quod & in niemorato cafu acctdit. 

Caufa nonvidetur ulcus quoddam infigne proitatarum: quia in 
ftrineo duriuscu.e contreftatus acerbius doleret ; plus infuper purit 
funderet, feciis atque haftenus obfervatum fuir. Negandum tameo 
non eft, faOam fuiife in projlatu ac tubniis fcminalibus levem ali- 
quam esulCeiationem, et o,uod indoks w yenerei fit, partes ro- Jere, & lacerare. Id periiiadere videCur, quod interdum cruorpro- ' 
msnat plcrumque parciiis, nuper veri largiiii ; cui anfam prtcbuifTo 
vini ufum liberaliorem , non ausque ratione creditur. Hacmorrhagia 
mtem'illa aliter. fafta non ruit, Jiifiquod vafcula fanguifera circa lo-~ 
ca affccta )am arrofa faerunt a virulento tabo , ut accedente caufd ex-> 
tend, fanguis ftrvidior haui difficiUter oodem proruperic. Oiunon- 
nunquam, & impune geftatur, graviora aliaj minitans inala; quod 
pralertim humor concagio infe&us llillat, & exua corporii ponierla 
ablegctur. Accidic tamen nonnunquam, uc fanguini in traiiiit\i fuo 
virulentae quoque afKgantur, acJnfpirentur paracule, quie legecir- 
culatiqnis cum reliqua maifa confundunlur. Nec tela fua ftatimex- 
lerit, 5 partibuj afhgit Lucr, fed ffcpe diu absque ullo fui indicio in 
languine natitifle, partesaueimpunetranafle, obfervatnm fuit. Qu'U 
etiam parciculse inCromiflic diu, interdum icerum difcutiuntur, &■ 
per cutisfpiracula inauras diliipantur ; donec tandehi congeries eous- 
queexcrevit, ut ab iisdem liberari: nequcat et.exui cruor. 

Noitrum quod attinet Nob. Domtaum , fulpecta: cuidam vidcri 
poflent iftae in drverlis corporis partibus uiluiationes , ac compunAio- 
nes, praefercim in tibiae parte eicarni, lumborum item dolores, qui 
hucusque a primis initiis pcrfeverarunt. EtC enim norinulkc particU- 
lee virulentiC hinc inde cum fanguine deferantur , neque partibus, ipfis 
arTiganturj-utpoteeasdem ftatim iterum excutientibus , vcr.end.utn ta- 
mcn faitt,, ne vel pauxillum fermenti tocam maflam innuinec, tau- 
dcmque noxam parcibus diu petitis ac enervatis afligere poiTet. 

Tempeftive itaque vel initiis oceurrendum . ne makim , quod' 
adhuc in Htrha , tandcm aliquandn erumpat in nervum. In uiumita- 
que vocentur absque procraftinatione pwd. a D. D. Wcpfero praefcrip- 
tae, ,quEc malignas particulas perurinas ctliidores partim fugant, flmul 
proftacarum exulcerationem perfanant, ■ , ' . 

tf. EztraS.Guajac. #j. Dtapborttic. gla $Uj. Pidv liquirit. 

c. Tertbutth. vatt. Jfl, q.f.f.f&d. confoerg. Pulv. Uquirit. _ 
Superbibac jufculum alteratum juxta methodam , ab ipfo D. Wep- j 
ftro defignatam. .„ ... . 

Sin vero ncc ita malum cedwet , <juin potius ia crebefcere vide- < 
' " retuTj Digitizod by GoOgle « »*>'/ » 

retui, cura tunc anniverfalis non diutiui dirterencU. foret. Si. tempus 
feligendi copia Jatur , veniale, & autumnale optimum ccnfctur. ' 

Suafeiim prsc aliis Ptyalismum , quo vinw venereum e corpora 
finere ac eliminari , vcl oculis patct s qui ut ad votum fucccdat, fe- 
(jilentes regulas conftituimus. :j..-,j'.i. ■ . -, ■ 

"im6. Purgetur per triduum c, DecoBo Samarittior. t - < 
jy. ToLjjnm. mtaid. $vj. Rbabarb. tL^ij, famarmd. 

Herb.fumar. Scab. Jtf. floraij. ftfg/. 35. p,/. f2. Ao}or. paWJ, mj, 
Rad. Poljpod. quer. Liqttirtt. raf. 33. 56/, Owfir. rirr. rec. 5*7. 
Sem. jMS 5/. Cremor. Qri. SaL Foljchtjt. 33. 31)7 
, Incif. & contuf. infuodantur in /fj. /t*rv. ffiii;. per no&em mane 
■dde wni oli. HS;'. /. if nii DccoUio. Coiatitr. adde >?yr. flo/ar. folutiv. Jij. 
De hoc fumatper triduum mane quantum cyathuscapit , cum regiminc. 
ad6. Vena bracnii abhinc fecetur; nec niii ianguinis 51/. mittantui. 
306. Perendie fumat feq. pilulas ; i .>■>. ■ '• 
- : , ff. ExtraU. Catholic. . . 

['.'{ .. , ,' $8 Mcti. 9/. 

N$.f. pilul. dcaurctttur. 
Interea feq. paretur llnguatum , 
■y. Ungucnt. Rofar. § iij. Mercur.current. 3;G. du/f. ;i/. 
"OT ftiU.Carjopb.i Rorismar: Gtt.fy. . 
Teratur ? tfidc. fuper porphyrite. Adde abhinc currentenT, 
<]ui fubigatur j ac probe incorporetur cum i/ng. Rofato ; adde abhinc' 
Oi. Laifrin. , tandem dtjliliata; fingulaprobeincorporentur. 

4t6. Alterb poft pNutarum ufum dte immgantur norinifi junftunc 
manuum pedumque caljde ■ ootegantur abhinc linteis , & invoV 
vanturpartes inuncrrc. Impcndarur ilngulis vicibus J/. Ungvtiifi' 
De die nonniil femel fiat inunctio. Quam primum Sallvatio,, aut aliqua in ore molelHa oriatur , ab 
nlteriori inunctione defiftendum: huio ver6 tardanti calcaria itcratis 
inunctionibus addenda. -if: :' :i 
VicrJis fit tenuis; vefcacur tunc teniporii pneptimis elixis , gaU tetn ova fotbilia coromentlantur. Vitanda falfa, acida, aronucizata, 
cruda, frudhu horrrei. Bibac DecoBum Rad.Chinn, cujus 51J. coj. in 
^j. menfvT. j, 

Hydcargyrofi* ita IO. aut I f . dierum fufficere polfer. 

Pofthac fcena mutanda; linteaminibus mundis induatur: anteau- 
tm mucare non licet. 

Utatur abhinc vicru exficcante; vefcatur aflis potiusi quini 
elixis, & per J. dies utacur DtcoQa Ligiri fanffi.. - - Cbam 31/. 
' Qrtfc. LiM J&sS. 
Uwjr. pjjjjr. ariflif repiffg. jjii/. 
Indantur Lagenta flannesc : affunde Aq. ftrvid. ifcfl/. ftent per 
noftem in digefiione. Mane per 2. horas coquatur. Sumacmane, 
nuantum cyachus capit, ac ludorem proliciaC, coopercus ftragulis. 
Bibac OecoS, ftcuniar. , affufis prioribus fpeciebus Aq. font. &vnj t 
Adde cinam. $j.fiavtd. citr. 511/. Bullianc adhuc femel. 

Abhinc aere fruatur libero; Diaphorefis uC fit libera, praepri* 

Si vitia oris nimis molefia, convenic , lac tepidum fubinde capef- 
iere, loc6 gargarismatis. Cocvenit quoque DecdfJ. Hordci cum Ra- 
£0 Camno , t\ mtUe. Et haec func quae ad Hjdrargjrojin ad radicitus 
«tirpandam Lutm quoque inveceratam faciunt ; qusc ii fcite a perito 
arririce adminiftrencur, nullus dubko, quin vocum expleant, Oeut 
addat fuam benedictionem. Gonorrhoea cum Tumore Tefticuii. 
GenMofus qwidamD. Colontllus, aatione Htlvttkt, 45. amonm<; 

tcmpe- 

OBSERVATIO IX. Diaiiizcd b/Google 
tiam melius fe fe habuic , quim domi otiofus i ubi nunauam noii 
fymptomata bypochondriaca paiTus efl, abforptus mtlanchalid. Ante 
duos menfes contraxit Gonorrhirnm virukntam : ab initio nonnifi gut- 
tula una vel altera exiit, prefla virgi; poilea effluxit flava, fubviri- 
dis ; ufus fujt piklis ex Tbtrebmtb. Rbobarb. &. duU, : acceflit ardor 
inbaUnoante&poftmictionem. Infecit uxorem : poft it.dies Schaf- 
fuftam venic equo citra doiorei; Mific Venerandus D. D. Wtpfer pi- 
lulas ; quibus ufus per f . dies . equo confeftim adiit ExceU. Dom. Ge- 
meraL aStadel Vttinsrami nullis ufus eft in icinere medicamcDtis; bibie 
DecoHum fecsmdarutm , modo vinum , modo alia : crevit ardor urinc 
in reditu cum punclurls ante & poft miclioncm in balano & radice 
penis: injetliones dolores exacerbarunc 3c fubito fubfiftit Gonorrbces 
cum ardore intenfijfimo inter mingendum, & alias; fumpfit pulveret 
Diaphoreticoi ; penem Ucti immerletunc absque levamine. Suafi tunc 
temporis anti^reiffr. tij. -quotidie c. DtcoBo SalftpariH. m. ac v. ;fla- 
tim a palvere fenfit levamen; prjcfertim ttnesmus relaxatus fuit, St ■fitie incer mingendum elttuxit; quod eriara diiparuit pbenomenon : 
fentit in perineo dolorem , fed leviorem. Die 6to Novembrii poS 
ccenam ivitcubitum; illa nofte pliis minxit, quam unquam alias, & 
fubito fetfta cataftropbe feu metaftafi , dolores w ptrinfo evanuerunt : 
teftkulus vicc ejus i n tumuit dtxttr cum dolorc acuto: pofttidie dolor 
& tumor crevit, ut lefto afiixus fuetit : impofuerunt pulverem ex fa- 
rinafabarum, ftor. Cbamomitt. famlmc. fem. Mni. Suafi, nefcius afto- 
jum, Cataplasma ex Bolo, camphord.jp. vm.; inde dolor ceflavit, 
fed tumor perftitit : fuafi abhinc/arinam fabarum cum DeeoBo $ti. 
Nuper Cbirurgui inunxit locum afleftum ol verbafc. cbamomiH. Rofar., 
inpofuitque Emplaftrum: inde dolores ita creverunt, ut febricitarit , 
&. appetitui proflracus ftteric. ' 

D. i«. conveni Nubilifs. Dom. Emaciatur, monappetit, fitic, 
largiter fudat, urina tincla eft; faftidit carnei &c; pnlfui non admo- 
dum frequens eftj tefticulus minor videtur, & emollitus parte infe- 
riori; fcrotum multas puftulas protrudit ab hefternadie, pruriuntque : 
impofuit cataplasma ex farina fabar. fi. cbamom. mdiht. Rad. Altb. 
ftm. lini cum DtcoBo j£ii i fumpfit alternis horii liquor. Diaph cociJ. i/. ; 
in 3^ y£Vf> Digitizod B/Coogl Dlgittzod D/Cooglc